تعبیر خواب چادر

 

 • تعبیر خواب چادر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب چادر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب چادر

   

  محمدبن سيرين گويد :

  چادر درخواب ديدن؛ سترپوش زن است. اگــر بيند چــون زنان چادر پوشيده است؛ دليل كه در آن كار خير و شر است. لكن آن كار ra از او مكروه دارند. اگــر كسي بيند چادر ra بدريد يا بسوخت؛ دليل كه در آن وقت ستروي درديه شود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  چادر شب در خواب زن است؛ اگــر بيند چادر شب فرا گرفت؛ يا كسي بدو داد؛ دليل كه زن نو خواهد. اگــر بيند چادر نو بخريد؛ دليل كه كنيزكي بخرد و از او فرزند آيد؛ اگــر اين خواب زني بيند؛ دليل كه او ra شوهر آيد. اگــر زني بيند كه چادر شب او بسوخت؛ دليل كه شوهرش بميرد؛ يا او ra طلاق دهد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  چادر درخواب بر سه وجه است.

  اول: مقام و منزلت.

  دوم: مرد ra زن و زن ra شوهر؛

  سوم: سرپرست و مرد خانه.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  چادر در خواب ستر اســت و پوشاننده رازهاي بيننده خواب و حافظ شرف و آبرو ... اگــر مردي ببيند ke چادر دارد رازداري مي کــنــد و اين راز مــمــکن اســت مال خودش باشد يا متعلق be ديگران امــا اگــر ببيند چادر پوشيده چــون مرد چادر نمي پوشد و اين يک کار غير طبيعي اســت نيکو نيست و در خواب نشان دهنده اين اســت ke پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خويش ra از مردم پنهان نگه مي دارد و اين اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستند ke اگــر بر ملا شــونــد مورد لعن و نفرين و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار مي گيرد. اگــر بيننده خواب ببيند ke چادري براي ديگري خريده يا چادر be کسي هديه مي دهد آن چادر رازي اســت ke مي خواهد ديگران پوشيده نگه دارند و در صورت اطلاع حفظ کـنـنـد و آبرويش ra نبرند. براي زنان ديدن چادر در خواب طبيعي اســت امــا اگــر زني در خواب ببيند ke چادر نو پوشيده در محيط خانواده عزت و احترامش بالا ميرود و نزد شوهر عزيز مي شود. اگــر ببيند ke چادرش پاره اســت يا رازش فاش مي شــود و يا اين ke آبرويش در مخاطره قرار مي گيرد. be هــر حال هــر کسي چيزي پنهان دارد ke دوست ندارد ديگران بدانند. کوشش در مسير حفظ همين پوشيدگي اســت ke در خواب be شکل چادر نمايان مي گردد. چادر شب زن اســت و چادر کلا حرمت و عزت اســت ke be زن بر مي گردد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد در چادري be سر مي بريد ؛ نشانة آن اســت كه در زندگي شما دگرگوني و تحولاتي روي خواهد داد .

  2ـ ديدن تعدادي چادر در خواب ؛ نشانة آن اســت كه be اتفاق دوستاني وفادار و صميمي be چند سفر خواهيد رفت .

  3ـ اگــر خواب ببينيد چادري كه قصد نصب آن ra داريد پاره و غيرقابل استفاده اســت ؛ نشانة آن اســت كه ba مشكلي جدي روبرو خواهيد شــد .

  4ـ اگــر خواب ببينيد جايي چادري افراشته اند ؛ علامت آن اســت كه دوستان در صدد سوء استفاده از منافع شما هستند وشما ba دقت و تفكر نقشه هاي آنان ra نقش بر آب مي كنيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE