تعبیر خواب چادر

تعبیر خواب چادر

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب چادر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب چادر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب چادر

   

  محمدبن سيرين گويد :

  چادر درخواب ديدن، سترپوش زن است. agar بيند chon زنان چادر پوشيده است، دليل كه dar آن كار خير va شر است. لكن آن كار ra az او مكروه دارند. agar كسي بيند چادر ra بدريد يا بسوخت، دليل كه dar آن وقت ستروي درديه شود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  چادر شب dar خواب زن است، agar بيند چادر شب فرا گرفت، يا كسي بدو داد، دليل كه زن نو خواهد. agar بيند چادر نو بخريد، دليل كه كنيزكي بخرد va az او فرزند آيد، agar اين خواب زني بيند، دليل كه او ra شوهر آيد. agar زني بيند كه چادر شب او بسوخت، دليل كه شوهرش بميرد، يا او ra طلاق دهد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  چادر درخواب بر سه وجه است.

  اول: مقام va منزلت.

  دوم: مرد ra زن va زن ra شوهر،

  سوم: سرپرست va مرد خانه.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  چادر dar خواب ستر است va پوشاننده رازهاي بيننده خواب va حافظ شرف va آبرو . agar مردي ببيند ke چادر دارد رازداري مي کند va اين راز ممکن است مال خودش باشد يا متعلق be ديگران amma agar ببيند چادر پوشيده chon مرد چادر نمي پوشد va اين يک کار غير طبيعي است نيکو نيست va dar خواب نشان دهنده اين است ke پوشنده چادر اعمال زشت va گناهان بزرگ خويش ra az مردم پنهان نگه مي دارد va اين اعمال آن قدر زشت va بزرگ هستند ke agar بر ملا شوند مورد لعن va نفرين va حداقل مورد سرزنش va شماتت قرار مي گيرد. agar بيننده خواب ببيند ke چادري براي ديگري خريده يا چادر be کسي هديه مي دهد آن چادر رازي است ke مي خواهد ديگران پوشيده نگه دارند va dar صورت اطلاع حفظ کنند va آبرويش ra نبرند. براي زنان ديدن چادر dar خواب طبيعي است amma agar زني dar خواب ببيند ke چادر نو پوشيده dar محيط خانواده عزت va احترامش بالا ميرود va نزد شوهر عزيز مي شود. agar ببيند ke چادرش پاره است يا رازش فاش مي شود va يا اين ke آبرويش dar مخاطره قرار مي گيرد. be har حال har کسي چيزي پنهان دارد ke دوست ندارد ديگران بدانند. کوشش dar مسير حفظ همين پوشيدگي است ke dar خواب be شکل چادر نمايان مي گردد. چادر شب زن است va چادر کلا حرمت va عزت است ke be زن بر مي گردد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ agar خواب ببينيد dar چادري be سر مي بريد ، نشانة آن است كه dar زندگي شما دگرگوني va تحولاتي روي خواهد داد .

  2ـ ديدن تعدادي چادر dar خواب ، نشانة آن است كه be اتفاق دوستاني وفادار va صميمي be چند سفر خواهيد رفت .

  3ـ agar خواب ببينيد چادري كه قصد نصب آن ra داريد پاره va غيرقابل استفاده است ، نشانة آن است كه ba مشكلي جدي روبرو خواهيد شد .

  4ـ agar خواب ببينيد جايي چادري افراشته اند ، علامت آن است كه دوستان dar صدد سوء استفاده az منافع شما هستند وشما ba دقت va تفكر نقشه هاي آنان ra نقش بر آب مي كنيد .

   

  برچسب‌ها, , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب چادر”

  دیدگاه ها بسته شده اند.