تعبیر خواب چادر

تعبیر خواب چادر

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب چادر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب چادر » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب چادر

   

  محمدبن سيرين گويد :

  چادر درخواب ديدن؛ سترپوش زن است. اگــر بيند چــون زنان چادر پوشيده است؛ دليل كه در آن كار خير و شر است. لكن آن كار را از او مكروه دارند. اگــر كسي بيند چادر را بدريد يا بسوخت؛ دليل كه در آن وقت ستروي درديه شود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  چادر شب در خواب زن است؛ اگــر بيند چادر شب فرا گرفت؛ يا كسي بدو داد؛ دليل كه زن نو خواهد. اگــر بيند چادر نو بخريد؛ دليل كه كنيزكي بخرد و از او فرزند آيد؛ اگــر اين خواب زني بيند؛ دليل كه او را شوهر آيد. اگــر زني بيند كه چادر شب او بسوخت؛ دليل كه شوهرش بميرد؛ يا او را طلاق دهد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  چادر درخواب بر سه وجه است.

  اول: مقام و منزلت.

  دوم: مرد را زن و زن را شوهر؛

  سوم: سرپرست و مرد خانه.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  چادر در خواب ستر اســت و پوشاننده رازهاي بيننده خواب و حافظ شرف و آبرو ... اگــر مردي ببيند کــه چادر دارد رازداري مي کــنــد و اين راز مــمــکن اســت مال خودش باشد يا متعلق بــه ديگران امــا اگــر ببيند چادر پوشيده چــون مرد چادر نمي پوشد و اين يک کار غير طبيعي اســت نيکو نيست و در خواب نشان دهنده اين اســت کــه پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خويش را از مردم پنهان نگه مي دارد و اين اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستند کــه اگــر بر ملا شــونــد مورد لعن و نفرين و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار مي گيرد. اگــر بيننده خواب ببيند کــه چادري براي ديگري خريده يا چادر بــه کسي هديه مي دهد آن چادر رازي اســت کــه مي خواهد ديگران پوشيده نگه دارند و در صورت اطلاع حفظ کـنـنـد و آبرويش را نبرند. براي زنان ديدن چادر در خواب طبيعي اســت امــا اگــر زني در خواب ببيند کــه چادر نو پوشيده در محيط خانواده عزت و احترامش بالا ميرود و نزد شوهر عزيز مي شود. اگــر ببيند کــه چادرش پاره اســت يا رازش فاش مي شــود و يا اين کــه آبرويش در مخاطره قرار مي گيرد. بــه هــر حال هــر کسي چيزي پنهان دارد کــه دوست ندارد ديگران بدانند. کوشش در مسير حفظ همين پوشيدگي اســت کــه در خواب بــه شکل چادر نمايان مي گردد. چادر شب زن اســت و چادر کلا حرمت و عزت اســت کــه بــه زن بر مي گردد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد در چادري بــه سر مي بريد ؛ نشانة آن اســت كه در زندگي شما دگرگوني و تحولاتي روي خواهد داد .

  2ـ ديدن تعدادي چادر در خواب ؛ نشانة آن اســت كه بــه اتفاق دوستاني وفادار و صميمي بــه چند سفر خواهيد رفت .

  3ـ اگــر خواب ببينيد چادري كه قصد نصب آن را داريد پاره و غيرقابل استفاده اســت ؛ نشانة آن اســت كه بــا مشكلي جدي روبرو خواهيد شــد .

  4ـ اگــر خواب ببينيد جايي چادري افراشته اند ؛ علامت آن اســت كه دوستان در صدد سوء استفاده از منافع شما هستند وشما بــا دقت و تفكر نقشه هاي آنان را نقش بر آب مي كنيد .

   

  برچسب‌ها, , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب چادر”

  دیدگاه ها بسته شده اند.