تعبیر خواب چادر

تعبیر خواب چادر

مجموعه: تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب چادر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب چادر » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب چادر

   

  محمدبن سيرين گويد :

  چادر درخواب ديدن، سترپوش زن است. اگر بيند چون زنان چادر پوشيده است، دليل كه در آن كار خير و شر است. لكن آن كار را از او مكروه دارند. اگر كسي بيند چادر را بدريد يا بسوخت، دليل كه در آن وقت ستروي درديه شود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  چادر شب در خواب زن است، اگر بيند چادر شب فرا گرفت، يا كسي بدو داد، دليل كه زن نو خواهد. اگر بيند چادر نو بخريد، دليل كه كنيزكي بخرد و از او فرزند آيد، اگر اين خواب زني بيند، دليل كه او را شوهر آيد. اگر زني بيند كه چادر شب او بسوخت، دليل كه شوهرش بميرد، يا او را طلاق دهد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  چادر درخواب بر سه وجه است.

  اول: مقام و منزلت.

  دوم: مرد را زن و زن را شوهر،

  سوم: سرپرست و مرد خانه.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  چادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهاي بيننده خواب و حافظ شرف و آبرو . اگر مردي ببيند که چادر دارد رازداري مي کند و اين راز ممکن است مال خودش باشد يا متعلق به ديگران اما اگر ببيند چادر پوشيده چون مرد چادر نمي پوشد و اين يک کار غير طبيعي است نيکو نيست و در خواب نشان دهنده اين است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خويش را از مردم پنهان نگه مي دارد و اين اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستند که اگر بر ملا شوند مورد لعن و نفرين و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار مي گيرد. اگر بيننده خواب ببيند که چادري براي ديگري خريده يا چادر به کسي هديه مي دهد آن چادر رازي است که مي خواهد ديگران پوشيده نگه دارند و در صورت اطلاع حفظ کنند و آبرويش را نبرند. براي زنان ديدن چادر در خواب طبيعي است اما اگر زني در خواب ببيند که چادر نو پوشيده در محيط خانواده عزت و احترامش بالا ميرود و نزد شوهر عزيز مي شود. اگر ببيند که چادرش پاره است يا رازش فاش مي شود و يا اين که آبرويش در مخاطره قرار مي گيرد. به هر حال هر کسي چيزي پنهان دارد که دوست ندارد ديگران بدانند. کوشش در مسير حفظ همين پوشيدگي است که در خواب به شکل چادر نمايان مي گردد. چادر شب زن است و چادر کلا حرمت و عزت است که به زن بر مي گردد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگر خواب ببينيد در چادري به سر مي بريد ، نشانة آن است كه در زندگي شما دگرگوني و تحولاتي روي خواهد داد .

  2ـ ديدن تعدادي چادر در خواب ، نشانة آن است كه به اتفاق دوستاني وفادار و صميمي به چند سفر خواهيد رفت .

  3ـ اگر خواب ببينيد چادري كه قصد نصب آن را داريد پاره و غيرقابل استفاده است ، نشانة آن است كه با مشكلي جدي روبرو خواهيد شد .

  4ـ اگر خواب ببينيد جايي چادري افراشته اند ، علامت آن است كه دوستان در صدد سوء استفاده از منافع شما هستند وشما با دقت و تفكر نقشه هاي آنان را نقش بر آب مي كنيد .

   

  برچسب‌ها, , , ,

   

  کلمات کلیدی : ـ چادر « تعبیر » ، آب آبرو آبرويش آن آنان آنلي آيد آيد، ابراهيم اتفاق احترامش ادامه از است است اول است، استفاده اطلاع اعمال افراشته اما امام اند او اين اگر با باشد بالا ببيند ببينيد بخرد بخريد، بدانند بدريد بدو بر براي برای بريد بزرگ بسوخت، بميرد، به بيتون بيند بيند، بيننده تحولاتي تعبیر تعدادي تفكر تهراني جايي جدي جعفر حافظ حال حداقل حرمت حضرت حفظ خانه خانواده خريده خواب خواهد خواهيد خودش خويش خير داد داد، دارد دارند داريد در درخواب درديه دقت دليل دهد دهد دهنده دوست دوستان دوستاني ديدن ديدن، ديگران ديگري دگرگوني را راز رازداري رازش رازهاي رازي رفت روبرو روي زشت زن زنان زندگي زني ستر ستروي سترپوش سر سرزنش سرپرست سفر سه سوء سيرين شب شد شر شرف شما شماتت شود شود شوند شوهر شوهر، سوم شوهرش شکل صادق صدد صميمي صورت طبيعي طلاق عزت عزيز علامت غير غيرقابل فاش فرا فرزند فرمائید فرمايد قدر قرار قصد كار كرماني كسي كنيد كنيزكي كه لعن لكن مال متعلق محمدبن محيط مخاطره مراجعه مرد مردم مردي مسير مشاهده مشكلي مطلب مطيعي مقام مكروه ملا ممکن منافع منزلت دوم منوچهر مورد مى‏ مي ميرود نبرند ندارد نزد نشان نشانة نصب نفرين نقش نقشه نمايان نمي نو نيست نيکو نگه هاي هديه هر هستند همين و وجه وشما وفادار وقت يا يک پاره پنهان پوشاننده پوشد پوشنده پوشيده پوشيدگي چادر چادر چادرش چادري چند چون چيزي کار کسي کلا کند کنند که کوشش گردد گردد گرفت، گناهان گويد گيرد …

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب چادر”

  دیدگاه ها بسته شده اند.