تعبیر خواب پُتک

 

 • تعبیر خواب پُتک
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پُتک » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پُتک

   

  به فارسی پتک ra مطرقه خوانند و دیدن پتک ؛ دلیل کــنــد بر مهتری ... اگــر ببیند ke پتکی داشت و ya کسی be وی داد ؛ دلیل ke او ra ba مهتری بزرگ صحبت افتد و از وی منفعت یابد ... اگــر ببیند ke پتک او ضایع شــد ؛ دلیل ke از صحبت مهتری جدا گردد .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  اگر کسی آهنگری نداند و ببیند ke پتک ra بر سندان همی زد ؛ دلیل ke در میان مهتری بزرگ ؛ سخن چینی کــنــد و دشمنی افکند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE