تعبیر خواب پيکر

 

 • تعبیر خواب پيکر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پيکر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پيکر

   

  محمد بن سيرين گويد:

  پيكر be خواب زن است. اگــر بيند او پيكري است؛ دليل كه زن خواهد. اگــر بيند پيكر از كسي be بها بخريد؛ دليل كه كنيزك بخرد. اگــر بيند پيكري داشت و از وي ضايع شــد يا از دست او بيفتاد و بشكست؛ دليل كه زن ra طلاق دهد يا زنش از دنيا رحلت كند. اگــر چهره پيكر خود ra be صورت ديگر بيند؛ دليل كه احوالش بگردد بر آن هيات كه ديده.

   

  ابراهيم كرماني گويد:

  اگر پيكر خويش ra be صورتي زشت بدل كرده بيند؛ حال او متغير گردد. اگــر بيند كه be حال و صورت خود گرديد؛ دليل كه be حال خود و be سوي خدا بازآيد. اگــر پيكر خويش ra ba شكوه بيند؛ دليل كه هــمــه روي از او بگردانند و بر وي جفا كنند.

   

  جابر مغربي گويد:

  اگر كسي بيند پيكر آدمي ba پيكر حيواني بدل همي كرد؛ دليل كه آن كس بد مذهب و دروغگو بود يا در صفات خداي تعالي چيزي گويد. اگــر بيند كه پيكر كسي be گونه ديگر كه نه از جنس او بود بگشت؛ دليل كه بيننده ra كار صعب پديد آيدد و در آن متحير بماند و صورت درخواب ديدن؛ مردي اســت كه بر خداي دروغ گويد.

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE