تعبیر خواب پينه دوز

 

 • تعبیر خواب پينه دوز
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پينه دوز » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پينه دوز

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  پينه دوز در خواب هاي ما be دو نوع مــمــکن اســت ديده شود. اول پينه دوز حشره اي اســت از قاب بالان ke برعکس حشرات ديگر مفيد اســت و از آفات و شته درختان ميوه و گل تغذيه مي کــنــد و حشره اي اســت مفيد و ديدنش در خواب تعبير دشمن ضعيف ra ندارد. چـنـانـچه اين حشره ra در خواب ديديد روي سودي ke مي رساند قياس خوب بکنيد و تعبير نيکو داشته باشيد. خدمتکار؛ يا کارمند يا حتي افراد ضعيف خانواده شما ke نسبت be شما حسن نيت دارند ولي نمي توانند حسن نيت خود ra نشان دهند و وفاداري خويش ra ثابت کـنـنـد غالبا be صورت پينه دوز در خواب متجلي مي شوند. دوم پينه دوز کسي اســت ke کفش هاي کهنه ra تعمير و مرمت مي کــنــد و واکس مي زند و ميخ مي کوبد. چـنـانـچه در خواب ديديد ke خودتان پينه دوزي مي کنيد بي ترديد خرابي هايي در کارهاي شما هست ke خود بيشتر واقفيد و فرصتي پيش مي آيد ke در آينده نه چندان دور be جبران بپردازيد. اگــر ديديد ke ديگري پينه دوزي مي کــنــد و کفشي ke در دست دارد متعلق be شماست کسي be ياري شما برخواهد خاست و کمکي be شما مي شــود ke نگراني هايتان ra رفع مي کند.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE