تعبیر خواب پيمانه

 

 • تعبیر خواب پيمانه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پيمانه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پيمانه

   

  محمد بن سيرين گويد:

  پيمانه در خواب؛ نظام كار بود و انصاف اســت ba مردمان؛ خاصه چــون پيمانه راست اســت و بعضي گويند: پيمانه در خواب؛ ميانجي بود. اگــر بيند كه پيمانه بِسِتُد يا كسي بدو داد؛ دليل كه راستي و انصاف كند در معامله و داد وستد be حق كند. اگــر بيند كه پيمانه بشكست يا بسوخت؛ دليل كه خداوندش ra بيم مرگ است. اگــر بيند كه از پيمانه چيزي وزن مي كرد؛ اگــر از اهل علم بود؛ دليل كه قاضي شود؛ اگــر از اهل علم نباشد؛ دليل كه از بهر داوري be قاضي محتاج شــود و be قول ديگر؛ پيمانه در خواب؛ مردي اســت راستگوي و منصف؛ كه داد مردمان دهد.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد:

  پيمانه ظرفي اســت براي اندازه گيري مايعات. منظور جام نيست. پيمانه نظام کار اســت ke بر مبناي درست باشد چــون خود پيمانه بر عدل اســت و ميزاني ra ke معين کرده اند مي دهد. عده اي از معبران مي گويند پيمانه در خواب ميانجي اســت و رابط براي صلح و آشتي يا معامله. اگــر پيمانه در دست داشته باشيد خواب شما مي گويد ke کارها ra بر مبناي صحت و درستي انــجـام مي دهيد. شکستن پيمانه ناکامي است. پر بودن آن کامروايي.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE