تعبیر خواب پيغمبری

 

 • تعبیر خواب پيغمبری
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پيغمبری » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پيغمبری

   

  حضرت دانيال گويد:

  اگر ديد كه او پيغمبري شــد از جمله پيغمبران و خلق ra be خدا مي خواند و راه توحيد همي نمود؛ دليل كه نخست be محنت و بلا گرفتار شــود و بعد از آن بر دشمنان ظفر يابد. اگــر ديد زاهد و مصلح شد؛ همين دليل كند؛ لكن محنت و بلاي وي در دنيا كمتر از آن بود. اگــر ديد كه او محتشم و توانگر شد؛ نعمت دنيا بر وي فراخ شود؛ امــا دين او تباه گردد.

  ابراهيم كرماني گويد:

  اگر بيند نام وي متغير شد؛ چنانكه او ra be نام نيك خواندند؛ چــون محمد و محمود وسعيد و صالح و علي و مثل اين؛ دليل بود كه او ra be ذكر خير و نيكي ياد سازند. اگــر be خلاف اين ديد؛ مردمان وي ra be شر و بدي ياد كنند. اگــر بيند او پادشاه يا امير يا قاضي شد؛ دليل كه در شغل خويش عدل و انصاف نگاه دارد. اگــر be خلاف اين بيند؛ دليل شر و بدي بود.

  جابر مغربي گويد:

  اگر بيند از حال صلاح be فساد مبدل شد؛ دليل كند بر نجسي و ادباري. اگــر be خلاف اين بيند؛ دليل شــود بر سعد و اقبال دين و دنياي وي.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد:

  حکم کلي در خواب ديدن پيغمبران اين اســت ke روياي انبيا و اوليا ميمنت و شگون دارد امــا بيشتر منوط اســت be وضعي ke خواب مي بينيم. اگــر پيغمبري ra خوشحال و مسرور ديديم نشان آنست ke وضع بيننده خواب روز be روز بهتر مي شــود و شرف و جاه و منزلت مي يابد. چـنـانـچه آن پيغامبر يا ولي ra غمگين و آزرده ديديم تعبير آن خلاف اولي است. روي هم رفته ديدن پيغمبران در خواب نيکو است.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن پيغمبران دولت باشد

  هرکه پيغمبررا در خواب بيند کاردين ودنياي وي نظام گيرد

  اچ ميلر مى‏ گويد:

  ديدن پيامبران در خواب؛ بيانگر شنيدن اخبار مهم است

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE