تعبیر خواب پيش بند

 

 • تعبیر خواب پيش بند
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب پيش بند » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پيش بند

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد:

  پيش بند در خواب آبروست و داشتن آن مجاهده اي اســت ke براي حفظ آبرو و حيثيت شخصي خود be عمل مي آوريم. اگــر زني در خواب ببيند ke پيش بند بسته موردي پيش مي آيد ke ناگزير مي شــود از خود دفاع کــنــد و چـنـانـچه مردي در خواب ببيند ke پيش بند بسته اين معني ra مي رساند ke نگران موقعيت شغلي و اجتماعي خويش اســت و از خدشه دار شدن آبروي خود مي ترسد. اگــر پيش بند لکه دار؛ سوخته يا کثيف بود be بيننده خواب تهمت و افترا مي زنند.

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد:

  1ـ اگــر زني خواب ببيند پيش بند كثيف و چروكيده اســت ؛ نشانة آن اســت كه در عشق شكست مي خورد و رقبا او ra آزار مي دهند .

  2ـ اگــر دختري در خواب پيش بند سفيد و پر چين ببيند ؛ نشانة آن اســت كه بزودي ثروتمند خواهد شــد .

  3ـ اگــر زني خواب ببيند مردي be پيش بند او خيره شده اســت ؛ علامت آن اســت كه خواستگاري ba ملايمت be او حرفهايي عاشقانه خواهد زد .

  4ـ اگــر دختري خواب ببيند پيش بند بسته اســت ؛ نشانة آن اســت كه در آينده زندگيِ پر قراز و نشيبي خواهد داشت .

   

  ليلا برايت مى‏ گويد:

  اگر مردى خواب ببيند كه پيشبند بسته است؛ نشانه‏ى آن اســت كه كارهاى سختى انــجـام مى‏ دهد .

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE