تعبیر خواب پيشانی

 

 • تعبیر خواب پيشانی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پيشانی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پيشانی

   

  محمدبن سيرين گويد:

  پيشاني در خواب؛ قدر و جاه است. زيرا كه موضع سجده باريتعالي اســت و بعضي گويند پيشاني؛ دليل بر فرزند اســت كه از اهل بيت او توانگر شود. اگــر بيند بر پيشاني او نشاني بود؛ دليل كه خداوندش در پاك ديني و پرهيزكاري مشهور شود. اگــر بيند كسي زخمي بر پيشاني او زد و خون روان شد؛ دليل كه قدر و جاهش زياده شود. اگــر بيند پيشاني او كوچك شد؛ تاويلش be خلاف اين است. اگــر ديد كه پيشاني او ra حال خود بگشت؛ دليل كه زياني be وي رسد. اگــر ديد بر پيشاني او مو رسته است؛ دليل كه وام دار شود. اگــر ديد آن موي سرخ يا سفيد است؛ دليل كه وامش از جهت عيال است. اگــر بيند پيشاني او آماس داشت؛ دليل كه مالش زياده شود. اگــر ديد از پيشاني او مار يا كژدم يا چيزي ديگر بيرون آمد؛ دليل كه او ra الم و رنج رسد.

  جابر مغربي گويد:

  اگر كسي ديد بر پيشاني يك چشم داشت؛ دليل كه be كار كدخدائي خود پندار شود. اگــر ديد در پيشاني چشمهاي بسيار داشت؛ همين دليل كند؛ كه او ra مصالح خود پنداري تمام است. اگــر ديد بر پيشاني وي خطي سبز نوشته است؛ دليل كه او فرزندي آيد عالم و پارسا. اگــر ديد بر پيشاني او آيه رحمت نوشته است؛ دليل كه عاقبت ra محمود كند و مرگ او بر شهادت است. اگــر بيند بر پيشاني او آيه عذاب نوشته است؛ دليل كه عاقبتش محمود نباشد و تاويلش be خلاف اين است.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

  ديدن پيشاني در خواب بر شش وجه است.

  اول: جاه و قدر.

  دوم: عز و بزرگي.

  سوم: فرزند ثروتمند.

  چهارم: معيشت محمود.

  پنجم: ديانت.

  ششم: جود و نيكي واحسان.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد:

   در محاورات روزمره زياد راجع be پيشاني صحبت مي شود. مثلا مي گويند (هر چــه بر پيشانيش نوشته همان مي شود) يا (فلاني پيشانيش بلند است) يعني آدم خوشبخت و سعادتمندي است. از اين قبيل ضرب المثل هائي اســت ke در هــمــه آن ها پيشاني ra نشانه بخت و سرنوشت شناخته اند. در خواب نيز پيشاني نشانه قدر و منزلت بيننده خواب است. ابن سيرين استدلال مي کــنــد ke چــون پيشاني محل سجده حضرت باريتعالي اســت در بدن آدمي موضعي ارزشمند است.برخي از معبران مي گويند پيشاني فرزند اســت و برخي هم پيشاني ra نماينده شانس و بخت بيننده خواب مي دانند ke البته دومي درست است. چنان چــه در خواب ببينيم پيشاني بلند و صاف و روشني داريم ke هيچ خط يا لکه اي بر آن ديده نمي شــود آينده اي روشن در پيش داريم و راهي هموار پيش روي ما قرار مي گيرد ke بدون زحمت و be آساني پيش مي رويم. اگــر بر پيشاني خود لکه اي از خون يا نشان ديگري ke کراهت انگيز نباشد ديديم ke در مقام و منزلت تا جائي پيش مي رويم و بزرگ مي شويم ke انگشت نما مي گرديم و مردم هــمــه درباره ما سخن مي گويند ولي اگــر ديديد ke پيشاني شما کوچک شده و منظره اي نا مطلوب و زشت پيدا کرده بايد نگران آينده باشيد. اگــر ديديد ke پيشاني شما شکل طبيعي خود ra از دست داده زياني متوجه شما مي شود. اگــر بر پيشاني موي رسته بود بيننده خواب وام دار و مقروض مي شود. اگــر کسي در خواب ببيند ke بر پيشانيش موي رنگين ba رنگ هاي غير معمول روئيده خانواده اش چنان خرج گزافي بر او تحميل مي کــنــد ke مقروض و بدهکار مي شود. اگــر کله يا زخم و يا زگيل زشت و کراهت انگيزي بر پيشاني بود بيننده خواب غمگين مي شود. اگــر بر پيشاني شما چيزي نوشته بود ke حتي نتوانستيد بخوانيد در آينده صاحب فرزندي سرنوشت ساز خواهيد شد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد:

  داشتن پيشانى زشت در خواب؛ نشان‏دهنده‏ى آن اســت كه مشكلات گريبان شما ra خواهد گرفت. داشتن پيشانى صاف و زيبا در خواب؛ بيانگر موفقيت در انــجـام كارهاى شما است. بوسيدن پيشانى ديگران در خواب؛ be اين معنا اســت كه رفتار ناپسند شما باعث ناراحتى ديگران مى‏ گردد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE