تعبیر خواب پيسی

 

 • تعبیر خواب پيسی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پيسی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پيسی

   

  بيماري ke بر اثر آن لکه هاي سپيد در بدن پديد آيد و آن ra خلنگ و ابلق و خالدار کــنــد …

  محمد بن سيرين گويد:

  پيسي در خواب؛ مال و توانگري است. اگــر بيند تن او پيس شد؛ دليل كه be قدر آن مال و نعمت يابد و بعضي از معبران گويند: پيسي در خواب ميراث است.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

  پيسي در خواب بر چهار وجه است.

  اول: مال.

  دوم: ميراث.

  سوم: منفعت.

  چهارم: پيش آمدن كار مشكل.

  جابر مغربي گويد:

  اگر بيند ba مردي پيس او ra صحبت بود؛ اگــر آن مرد مصلح و مستور است؛ دليل كه او ra منفعت آخرت بود. اگــر آن مرد مفسد و بخيل است؛ دليل كه او ra از حرام منفعتي رسد.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد:

  چنانچه در خواب ببينيم ke صورتمان لکه آورده و پيس شده اســت شرمگين مي شويم و رازي از ما فاش مي گردد ke موجب خجلت و سرافکندگي ما مي گردد. اگــر دست ما پيسي داشت کار زشتي مرتکب مي شويم ke باز موجب خجلت مي شود. اين تعبير براي دست راست است. برخي از معبران نوشته اند پيسي در خواب ميراث اســت امــا درست نيست و شرم و راز صحت دارد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE