تعبیر خواب پير شدن

 

 • تعبیر خواب پير شدن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پير شدن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پير شدن

   

  محمدبن سيرين گويد:

  اگر كسي be خواب ديدپير شده و محاسن او سفيد گشته؛ دليل كه عز و شرف يابد. اگــر پيري مجهول بيند كه خرم و شادمان است؛ دليل كه از دوستي مرادهاي او برآيد و از غم برهد. اگــر پيري معروف ra بيند كه خرم و شاد است؛ دليل كه از او چيزي بدو رسد. اگــر او ra غمگين ديد؛ دليلش be خلاف اين است.

  جابر مغربي گويد:

  اگر پيري بيند كه جوان شد؛ دليل كه در عز و بزرگي او نقصان باشد و در دنيا مغرور شود. اگــر جواني يا كودكي بيند كه پيرشد؛ دليل كه عز و بزرگي يابد و be كار آخرت مشغول شود.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  اگر be خواب ديديد ke پير شده ايد ارزش اجتماعي و احترام و عزت شما افزوده ميشود. چـنـانـچه در خواب پير مردي ناشناس ra ببينيد ke ba او حرف مي زنيد از دوستي be شما محبت مي شــود و از جانب کسي بزرگواري و جوانمردي مي بينيد ke انتظارش ra نداريد و اين بهتر اســت اگــر پيرمرد ناشناسي ke مي بينيد سالم و خوشحال باشيد امــا اگــر پيرمرد ناشناسي ra ملاقات کرديد ke رنجور و نالان و گرفته بود از جانب کسي be شما غم و اندوه مي رسد ke انتظارش ra نداريد. اگــر کسي ke پير اســت در خواب ببيند ke جوان شده be احترام و ارزش اجتماعي او لطمه وارد مي آيد و بي حرمت مي شود. اگــر جواني ببيند ke پير شده و موهايش سفيد گرديده نيکو اســت چــون محترم مي شود. ديدن پيرزن ناشناس در خواب براي مردان خواب خوبي نيست و براي زنان بي تفاوت است.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  پير زن : دعوا

  پير مرد: زندگي طولاني

  آنلي بيتون مى‏ گويد:

  اگر در خواب آدم پيرى ra ديديد؛ نشانه‏ء آن اســت كه شانس و اقبال در انتظار شما است. اگــر خواب ببينيد كه پير شده‏ايد؛ نشانه‏ى موفقيت در انــجـام كارها است.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE