تعبیر خواب پيراهن

 

 • تعبیر خواب پيراهن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پيراهن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

   

  تعبیر خواب پيراهن

   

  حضرت دانيال گويد:

  پيراهن سفيد در خواب ديدن؛ مرد اســت و بعضي از معبران گويند: پيراهن زن اســت و دليل حال و كار او اســت در كسب معيشت. اگــر بيند پيراهن نو و فراخ پوشيده است؛ دليل اســت بر صلاح كار و نيكوئي احوال. اگــر بيند پاره اي از پيراهن او دريده است؛ تاويلش ميانه اســت درنيكي و بدي. اگــر بيند پيراهن وي كهن و چركين است؛ دليل كه درويشي و بيچارگي و رنج و غم بدو رسد و هرچند پيراهن ra كهنه تر و دريده تر بيند؛ بلا مصيبت و بيمش بيشتر است؛ كه خداوند خواب هلاك شود. اگــر كس بند پادشاه او ra پيراهن خود داد و پوشيد؛ دليل كه پادشاهي از وي بستاند.

   

  ابراهيم كرماني گويد:

  اگر كسي بيند پيراهن نو پوشيده است؛ دليل كه be ظاهر نيكو اســت و be باطن بد. اگــر بيند پيراهن و شلوارش جمله چركين اســت و كهن؛ دليل كه اگــر توانگر است؛ درويش شــود و در غم و اندوه گرفتار شود.

   

  جابر مغربي گويد:

  اگر بيند كه پيراهن نو و فراخ پوشيده داشت؛ دليل كه عيش بر وي فراخ شود. اگــر بيند پيراهن تنگ است؛ دليل كه عيش بر وي تنگ گردد. اگــر ديد پيراهن او دريده است؛ دليل كه رازش آشكار شود. اگــر ديد پيراهن بي گريبان اســت بي آستين و يك درز اســت پوشيده؛ دليل كه اجلش نزديك باشد. اگــر بيند پيراهن دراز داشت؛ دليل كه كارش بد شــود و مرادش برآيد. اگــر بيند گريبان پيراهن از پي دريده است؛ دليل كه او ra be دروغ تهمت نهند. اگــر بيند پيراهن be كسي داد و آن كس پيراهن ra be وي فرو ماليد؛ دليل كه بي غم شــود و او ra بشارت رسد. اگــر بيند پيراهن خون الود در دست داشت؛ دليل كه هميشه غمگين باشد. اگــر بيند پيراهن دريده پوشيده؛ دليل كه كارش پراكنده شــود و رازش آشكار شود.

   

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن پيراهن در خواب؛ چــون نو و فراخ است؛ دليلش بر شش وجه است.

  اول: ديدن مردم.

  دوم: ستروعفاف.

  سوم: عيش خوش.

  چهارم: رياست.

  پنجم: آرامش و خرمي وآسايش.

  ششم: بشارت.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد:

  کوششي ke ما براي حفظ حيثيت و آبروي خويش يه عمل مي آوريم در خواب هاي ما be صورت پيراهن و پيراهني ke خودمان بر تن داريم ظاهر مي شــود و چگونگي پيراهني ke پوشيده ايم موقعيت اجتماعي ما ra نشان مي دهد. اگــر در خواب ببينيم ke پيراهني نو و تميز و شيک be تن داريم خواب ما مي گويد موقعيت اجتماعي خوبي خواهيم داشت و درباره ما be نيکي ياد مي کـنـنـد و چنان چــه ببينيم ke پيراهني چرک و کثيف و پاره يا وصله دار پوشيده ايم گوياي آن اســت ke موقعيت مناسبي در اجتماع خويش نداريم و ديگران be ما وقعي نمي نهند و سخنان ما ra be پشيزي نمي خرند. برخي از معبران پيراهن مرد ra زن تعبير کرده اند. اگــر بيننده خواب ببيند ke در عالم خواب پيراهني نو از پارچه گران بها پوشيده نشان آن اســت ke وضع خوبي خواهد يافت. be نوشته ابن سيرين هــر چــه کهنگي و کثافت پيراهن و پوسيدگي آن بيشتر باشد غم و غصه بزرگتر و بلا و مصيبت حتمي تر است. چنان چــه در خواب مشاهده کنيم کسي پيراهن نو be ما هديه کــرد يا be تن ما پوشاند يک نفر خدمتي بزرگ در حق ما مي کــنــد ke تاثير زيادي دارد و احتمالا مسير زندگيمان ra تغيير مي دهد. دريدگي در قسمت جلوي پيراهن افشاي راز است. براي خانم ها پيراهن محبوبيت و عزتي اســت ke در خانواده و نزد شوهر خويش دارند. چنان چــه در خواب ببينيد ke کسي پيراهني be شما داد ke از گرفتن آن خوشحال شده ايد خبري خوش دريافت مي کنيد و اگــر آن پيراهن ra نپسنديد غمي be شما مي رسد ke زياد تعيين کننده نيست درصورتي ke پيراهن ra نپوشيد. اگــر در خواب ببينيد ke پيراهني ra پشت و رو پوشيده ايد مورد شماتت و سرزنش قرار مي گيريد. اگــر ديديد ke پيراهني ra وارونه be تن کرده ايد کاري عبث و بيهوده انــجـام مي دهيد ke مجبور مي شويد تمام رشته ها ra پنبه کنيد و مجددا همان عمل ra be نحو ديگري انــجـام دهيد. از امام جعفر صادق _ ع _ روايت مي کـنـنـد ke پيراهن در صورتي ke نو و متناسب ba بدن باشد بزرگي؛ خرمي و بشارت است.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  پيراهن

  زيبا : آسايش مادي

  خريدن آن : آينده اي خوش

  سياه : سوگ

  سبز: آرزوي بر آورده شده

  زرد : شما در ميان

  سفيد : ازدواج

  پاره پاره : دعوا

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد:

  1ِـ اگــر خواب ببينيد پيراهن بر تن مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه در اثر بي وفايي be معشوق ؛ او ra از دست مي دهيد .

  2ـ گم كردن پيراهن در خواب ؛ نشانة رسوا شدن در امور عاشقانه اســت .

  3ـ ديدن پيراهن پاره در خواب ؛ نشانة قرار گرفتن در محيطهاي نامساعد و ناخوشايند اســت .

  4ـ ديدن پيراهن كثيف در خواب ؛ نشانة ابتلا be بيماريهاي واگيردار اســت .

   

  ليلا برايت مى‏ گويد:

  اگر خواب ببينيد كه پيراهن خواب پوشيده‏ايد؛ نشانه‏ى وقوع پيشامدهاى ناگوار است. اگــر خواب ببينيد كه پيراهنتان ra مى‏شوريد؛ يعنى در يك جمع دوستانه قرار مى‏گيريد.اگر زنى خواب ببيند كه يك پيراهن مردانه be تن كرده؛ يعنى اقبال و شانس پيش روى او اســت .

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE