تعبیر خواب پيانو

 

 • تعبیر خواب پيانو
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پيانو » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پيانو

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد:

  پيانو در خواب نشان جاه طلبي و تفاخر بيننده خواب اســت be خصوص اگــر پيانو کوک نباشد و صدايي ناخوشايند از آن شنيده شود. اگــر کسي در خواب ببيند ke پيانويي در خانه دارد؛ در صورتي ke نواختن در کار پيانو نباشد؛ بايد در آينده نزديک از قبول و انــجـام کارهايي ke در شان و قدرت او نيست خودداري کــنــد چــون ba شکست مفتضحانه اي رو be رو مي شود. اگــر کسي در خواب ببيند ke ديگري براي او پيانو مي نوازد و پيانو صدايي خوش و گوشنواز ندارد گوياي اينست ke در آينده او ra be دروغ مي ستايند يا خبرهاي دلخوش کننده و واهي be او مي دهند. اگــر نوازنده پيانو ديده نشود زني be او خيانت مي کــنــد و دروغ مي گويد و اگــر ديده شــود و مرد باشد ba شخصي رياکار و مزور و دروغگو رو be رو مي گردد و چـنـانـچه صدايي خوش از پيانو شنيده شــود مدح و ستايش او ra مي گويند و او باور مي کــنــد و گول مي خورد؛ بي آن ke واقعا شايستگي آن ستايش ra داشته باشد. اگــر در خواب ببينيم ke ما براي ديگران پيانو مي نوازيم در حالي ke اهل نواختن پيانو نباشيم دروغي بزرگ مي گوييم ke در آن مي مانيم و سر زبان ها مي افتيم و درباره ما حرف مي زنند و بد مي گويند. be هــر حال پيانو در خواب سمبول جاه طلبي و مفاخره است.

   

  آنلي بيتون مى ‏گويد:

  1ـ ديدن پيانو در خواب ؛ علامت روبرو شدن ba موقعيتي نشاط آور اســت .

  2ـ شنيدن نواي خيال انگيز پيانو در خواب ؛ علامت تندرستي و موفقيت اســت .

  3ـ شنيدن موسيقي ناهنجاري كه be وسيلة پيانو نواخته مي شــود ؛ علامت آن اســت كه زندگي فراز و نشيبهايي بسيار خواهد داشت كه بايد ba آنها دست و پنجه نرم كنيد .

  4ـ شنيدن موسيقي غمگين و حزن انگيزي كه ba پيانو نواخته مي شــود ؛ نشانة شنيدن خبرهاي اندوهبار اســت .

  5ـ اگــر خواب ببينيد پيانويي شكسته و خراب داريد ؛ نشانة آن اســت كه از كارهاي خود رضايت خاطر نخواهيد داشت و از شكست دوستان خود نيز رنج خواهيد برد .

  6ـ ديدن پيانوي قديمي در خواب ؛ نشانة آن اســت كه be پند و اندرزهاي باارزش ديگران توجهي نخواهيد كرد .

  7ـ اگــر دختري خواب ببيند قطعه اي شاد ba پيانو اجرا مي كند ؛ علامت آن اســت كه دوستي كه نسبت be او بي تفاوت اســت روزي شيفتة او خواهد شــد .

   

  ليلا برايت مى‏ گويد:

  اگر خواب ببينيد كه پيانو خريدارى كرده‏ايد؛ be اين معنا اســت كه شما در زندگى انسان موفقى هستيد. اگــر در خواب مشغول نواختن پيانو باشيد؛ بيانگر آن اســت كه كار اشتباهى ra انــجـام مى‏ دهيد .

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE