تعبیر خواب پياله

 

 • تعبیر خواب پياله
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پياله » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پياله

   

  محمدبن سيرين گويد :

  پياله در خواب كنيزك است؛ كه ba وي عشرت و طرب كند. اگــر بيند از پياله آب يا گلاب مي خورد؛ دليل كه ba كنيزكي be حلال جمع شــود و از وي فرزند مصلح بياورد. اگــر بيند كه آن گلاب يا آب از پياله بريخت؛ دليل كه فرزند وي بميرد.

   

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  پياله در خواب بر دو وجه است.

  اول: كنيزك.

  دوم: خادم.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  نوشته اند ke پياله کنيزک اســت ولي پياله نماينده سهم و بخشي اســت از هــمــه چيزهايي ke نصيب ما مي شــود يا بايد بشود و انتظار آن ra داريم. پياله کوچک سهم کم و پياله بزرگ بخش زيادي اســت ke be چنگ ما مي افتد. چـنـانـچه در خواب ببينيد ke پياله اي در دست داريد خواب شما گوياي اين اســت ke چشم be راه بهروزي از چيزي هستيد. اگــر کارمند باشيد ترفيع و اضافه حقوق و پاداش مي طلبيد و اگــر کاسب باشيد سود مي خواهيد. پياله نماينده سهمي اســت ke be شما مي دهند. پياله پر توفيق است. پياله خالي بي نصيبي است. پياله شکسته غم اســت و پياله نقره فريب و نير نگ است. پياله آهني استحکام است. پياله چيني ظرافت است. پياله شيشه اي شکنندگي و بي اعتباري در کارهاست. پياله ملامين و پلاستيکي خوشدلي واهي اســت و خويشتن ra be سراب اميدوار نگه داشتن.

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  اگر در خواب پياله‏ى عشاء ربانى ra ديديد؛ يعنى موضوعى شما ra بسيار ناراحت مى‏كند و اگــر در خواب پياله‏ى عشاء ربانى ra شكسته ديديد؛ بيانگر آن اســت كه در انــجـام كارهايتان اعتماد be نفش كافى ra نداريد.

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE