تعبیر خواب پياز

 

 • تعبیر خواب پياز
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پياز » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پياز

   

  ابراهيم كرماني گويد:

  پياز در خواب مال حرام اســت و سخن ناخوش و زشت؛ و اگــر بيننده خواب مصلح و مستور است؛ be جهد خود ra از خوردن حرام رفع كند. اگــر بيننده خواب مصلح نباشد؛ دليل كه مال حرام جمع كند و پيوسته در وي سخنان زشت گويند؛ خاصه چــون پياز سرخ است. اگــر پياز پخته خورد؛ دليل كه سرانجام از حرام خوردن توبه كند و be خداي تعالي بازگردد.

   

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

  پياز در خواب خوردن بر سه وجه است.

  اول: مال حرام؛

  دوم: غيبت و سخن زشت.

  سوم: پشيماني در كارها.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد:

  پياز اشتها انگيز اســت امــا دهان ra بدبو مي کــنــد و تا چند ساعت بوي بد آن در دهان باقي مي ماند. سخنان نسنجيده اي ke گاه مي گوييم و بعد be زشتي آن توجه پيدا مي کنيم و سخناني ke be ناحق پشت سر اين و آن مي زنيم ke خودمان مي دانيم درست نيست در خواب هاي ما be شکل پياز ظاهر مي شوند. برخي از معبران نوشته اند پياز از يک طرف فراخي روزي و نعمت اســت و از سويي ديگر خوردن مال حرام. اگــر در خواب ببينيم ke پياز خام مي خوريم در روزهاي آينده سخني زشت و نابجا خواهيم گــفــت ke بعد موجب شرمندگي خودمان خواهد شد. اگــر در خواب ديديم ke مقداري زياد پياز داريم خواب ما گوياي آنست ke چيزهايي be دست مي آوريم ke از نظر مالي در کارهاي ما گشايشي be وجود مي آورد. از امام جعفر صادق عليه السلام نقل کرده اند ke خوردن پياز در خواب يا خوردن مال حرام است؛ يا be زبان آوردن سخن زشت و نابجا يا پشيماني و ندامت است.

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد:

  1ـ ديدن مقداري پياز در خواب ؛ علامت آن اســت كه افرادي ba بغض و حسد be موفقيت شما خواهند نگريست .

  2ـ خوردن پياز در خواب ؛ علامت غلبه بر تمام مخالفان اســت .

  3ـ ديدن پياز رسيده در خواب ؛ علامت آن اســت كه در حرفة شما آنقدر رقابت وجود خواهد داشت كه امور ra جالب توجه جلوه بدهد .

  4ـ ديدن پياز پخته در خواب ؛ نشانة كسب منافع اندك از طريق شغل و حرفه اســت .

  5ـ اگــر خواب ببينيد be هنگام پوست كندن پياز از چشمهايتان اشك سرازير مي شــود ؛ علامت آن اســت كه رقبا شما ra شكست خواهند داد .

   

  ليلا برايت مى‏ گويد:

  ديدن پياز قرمز در خواب؛ نشانه‏ى نوميدى است. خوردن پياز در خواب؛ بيانگر موفقيت در انــجـام كارهايتان اســت .

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE