تعبیر خواب پول

 

 • تعبیر خواب پول
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پول » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پول

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  پول در خواب خوب نيست همان قدر ke be چشم عده اي در بيداري خوب است. در بيداري داشتن پول زياد هم موجب رفاه اســت و هم علتي براي نشان دادن تشخص و بزرگي امــا در خواب درست عکس اين اســت و داشتن پول چــه اندک و چــه بسيار نشان ابتلا و گرفتاري از نوع کثيف آن است. پول خرد و سکه غم و غصه کوچک اســت از آن نوع ke روزانه براي ما پيش مي آيد و چــه بسا شب هنگام فراموش مي کنيم ولي پول be طور کلي نشان دهنده ناراحتي هائي اســت ke پيش مي آيد و زندگي انسان ra زشت و نامطلوب مي کند. در مورد مسکوک طلا be حرف (ط) کلمه طلا مراجعه کنيد. اينجا فــقــط سکه هاي رايج و اسکناس مورد نظر اســت ke مجموعا پول مي شناسيم. چنان چــه در خواب ببينيد ke مقدار زيادي پول مقابل خود ريخته ايد و سرگرم شمارش آن هستيد خواب شما مي گويد ke در آينده گرفتاري هائي براي شما پيش مي آيد. چنان چــه از کسي پولي گرفتيد آن شخص براي شما دردسر درست مي کــنــد و اگــر خودتان be کسي پول داديد شما براي او ناراحتي هائي ra be وجود مي آوريد ke شايد خودتان هم نمي خواستيد. روي هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختي اســت و اگــر در کتاب هاي تعبير چيز ديگري جز اين نوشته شده باشد be نظر من درست نيست چــون آن چــه در اين کتاب آمده غير از نقل قول ها هــمــه مبتني بر تجربه است. چــه شخصي و چــه تجربيات ديگران ke موثق و معتمد هستند و بودند. براي مثال اين خواب ra نقل مي کنم ke نمونه خوبي براي اثبات نظر بالا است. دو نفر دوست قديمي يک ملک مشاع داشتند. اين باغ بزرگي بود ke از يک ضلع be مزارع شهريار کرج متصل مي شد. موردي پيش آمد ke يکي از دو رفيق قديمي و شريک ملکي ke خويشاوندي هم داشتند تصميم گرفت سهم خودش ra بفروشد. خريدار حاظر نبود ملک مشاع ra بخرد. در مورد تفکيک هم مشکلات ثبتي وجود داشت. قرار شــد يکي از دو دوست صميمي سهم دوست ديگر ra بخرد و بعد يک جا be خريدار سوم بفروشد. بر سر همين بين دو دوست و دو شريک و دو خويشاوند اختلاف افتاد و دعوا شــد و کارشان be نزاع خانوادگي رسيد. شبي يکي از آن ها در خواب ديد ke دوست و شريکش ke حالا ba هم قهر بودند و be خانه او آمده و يک صندوق پول آورده ke فلاني بيا اين پول ra بگير و سهم خودت ra be من بده. صبح کسي ke خواب ديده بود خواب خود ra براي خانم آتيانوس تعريف کــرد و تعبير خواست. او گــفــت (دوستت be تو تهمت مي زند و گرفتاري بزرگي براي تو be وجود مي آورد) سه روز بعد اتومبيل مسروقه ra در مدخل باغي متعلق be همان مرد بيننده خواب يافتند و او ra ke صاحب باغ بود be اتهام سرقت اتومبيل و هــمــه چيزهائي ke در آن بوده بازداشت کردند. سه چهار ماه طول کشيد تا او توانست ثابت کــنــد ke دزد اتومبيل نيست و اصلا دزد نمي تواند باشد. در اين فاصله مجبور شــد سهم باغش ra هم be شريکش بفروشد. سال بعد ke سرو صدا ها خوابيد و موضوع تقريبا فراموش شده بود آشکار شــد ke شريکش اين توطئه ra ترتيب داده و be وسيله پسرش اتومبيلي ra دزديده و در مدخل باغ او گذاشته بودند. هدف از نقل اين ماجرا اين اســت ke بدانيم پول نشان ابتلا و گرفتاري اســت و تعبيري ke خانم آتيانوس يوناني کــرد چــه قدر درست و دقيق بود.

   

  ليلا برايت مى‏ گويد:

  ديدن پول در خواب؛ بيانگر آن اســت كه be خاطر موضوعى مجبور be پول خرج كردن مى‏شويد. ديدن پول خارجى در خواب؛ نشانه‏ى موفقيت در كارهاى خطرناك اســت و پيدا كردن پول در خواب؛ نشان‏دهنده‏ى آن اســت كه در مقابل مشكلات مقاومت مى‏كنيد. گم كردن پول در خواب؛ نشانه‏ى بدشانسى در انــجـام يكى از كارهايتان است. اگــر خواب ببينيد كسى براى شما حواله‏اى پولى فرستاده؛ يعنى هديه‏اى دريافت خواهيد كرد.

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد:

  1ـ اگــر در خواب پول پيدا كنيد ؛ علامت آن اســت كه در مقابل نگراني اندك ؛ شادماني فراواني خواهيد داشت .

  2ـ اگــر خواب ببينيد be كسي پول مي پردازيد ؛ علامت آن اســت كه دچار بدبختي خواهيد شــد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد سكه هاي طلا از كسيب مي گيريد ؛ علامت آن اســت كه be خوشبختي بزرگي دست خواهيد يافت ؛ و لذتهاي بسياري از زندگي خود خواهيد برد .

  4ـ اگــر در خواب پول گم كنيد ؛ نشانة آن اســت كه در محيط خانوادگي اوقات ناخوشايندي تجربه خواهيد كرد .

  5ـ اگــر در خواب پول خود ra بشماريد و ببينيد مقداري از آن كم اســت ؛ علامت آن اســت كه در پرداخت قسطهاي خود درمانده خواهيد شــد .

  6ـ اگــر خواب ببينيد از جايي پول مي دزديد ؛ نشانة آن اســت كه در آستانة وضعيت خطرناكي قرار گرقته ايد ... بايد بيشتر مراقب اعمال خود باشيد .

  7ـ اگــر خواب ببينيد پول پــس انداز مي كنيد ؛ علامت آن اســت كه be ثروت و آسايش دست خواهيد يافت .

  8ـ اگــر خواب ببينيد پول مي خوريد ؛ نشانة آن اســت كه در آينده فرد پول پرستي خواهيد شــد .

  9ـ اگــر خواب ببينيد be جستجوي مقداري پول هستيد ؛ علامت آن اســت كه شادماني و خوشبختي روي خوش be شما نشان خواهد داد .

  10ـ اگــر خواب ببينيد مقداري پول پيدا كرده ايد و زني جوان ادعاي مالكيت آن ra مي كند ؛ نشانة آن اســت كه در اثر مداخلة يكي از دوستان در كارهاي شما ؛ زيان سختي خواهيد ديد .

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE