تعبیر خواب پوست

 

 • تعبیر خواب پوست
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پوست » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پوست

   

  حضرت دانيال گويد :

  پوست تن مردم درخواب؛ آرايش و كدخدائي مردم است.

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر پوست مردم سترد مال و بركت است. اگــر كسي پوست تن خود ra برخاسته ديد؛ دليل كه سر و راز وي گشاده شــود و مال او تلف شود. اگــر پوست تن خود ra كبود يا سياه ديد؛ دليل كه غمگين شود. اگــر ديد پوست پايش روشن بود؛ دليل كه كارش خاسته شود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  پوست جمله چهارپايان be خواب ديدن مال اســت و پوست شتر ميراث اســت از مردي بزرگ و پوست گوسفند؛ صاحب ra روزي است. اگــر پوست درخت سبز ديد؛ خداوندش روزه دار است. اگــر ديد كه پوست از مسلوخ بازگردد؛ دليل كه از آن كس كه بدو منسوب است؛ مالي بستاند. اگــر ديد سرائي بنا كرداز بهر پوست باز كردن؛ دليل كه اگــر آن كس قصاب بود در سراي او ديوار نهند. اگــر معلم بود؛ بر كودكان ستم كند.

  جابرمغربي گويد :

  اگر بيند كه پوست گاوي باز مي كرد؛ دليل كه آن كس شغلهاي كهن و چيزهاي تباه شده ra be سلاح بازآورد و ازجهت پادشاهي ميانجي كند و چــون اميران و بزرگان لشگر پادشاه خلاف كند در كارهاي بسيار.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  پوست حيوانات در خواب مال اســت و دارائي مگر پوست شتر ke be ميراث تعبير شده و پوست گوسفند ke معاش است. اگــر ديديد ke بر پوست گوسفند فارغ و بي خيال نشسته ايد خواب شما مي گويد ke معاشتان تا مدتي تامين مي شــود و از اين جهت خيالي راحت خواهيد داشت. چنان چــه ديديد ke پوستي داريد يا لباسي پوشيده ايد و يا حتي be عــنــوان زينت be کار برده و مثلا براي حفاظت تشک هاي اتومبيلتان روي صندلي ها انداخته ايد و اين پوست متعلق be شتر اســت خواب شما خبر از يک ميراث مي دهد. کسي مي ميرد ke مرده ريگ او be شما خواهد رسيد و اين بستگي be مقدار پوستي دارد ke در خواب مي بينيد. اگــر ديديد ke فرشي بزرگ از پوست شتر داريد يا تمام صندلي هاي اتومبيلتان ra ba پوست شتر پوشانده ايد ميراث بزرگي be شما مي رسد و اگــر اين پوست کوچک بود چيز قابل توجهي نصيب شما نمي شود. اگــر در خواب ديديد ke گوسفندي ذبح شده و شما مشغول کندن پوست آن حيوان هستيد نشان آن اســت ke از يک نفر ke نسبتي ba شما دارد سود مي بريد و بهره مند مي شويد و بهتر اســت اگــر پوستي ke مي کنيد مقداري گوشت هم be آن چسبيده باشد ke اين پول be مصرف معاش شما مي رسد و be بيننده خواب امنيت و فراغ خاطر مي بخشد. امــا پوست بدن خود انسان be نوشته ابن سيرين چيزهائي اســت ke داريد و be آن ها مي باليد و فخر مي فروشيد و بزرگي خود ra منوط be وجود آن چيزها مي انگاريد. مانند خانه؛ اتومبيل؛ ويلا؛ حساب بانکي؛ سهام کارخانه ها و جواهرات و غيره ... چـنـانـچه در خواب ديديد ke پوست بدنتان سالم و خوب اســت و نقصي در آن نيست؛ ( مثل خالکوبي؛ زگيل؛ و پيسي و زخم) خواب شما از آينده اي نه چندان دور خبر مي دهد ke پول دار و متنعم خواهيد شــد و be خيلي چيزها ke آرزو داريد خواهيد رسيد. چـنـانـچه در عالم خواب پوست بدن شخص ديگري ra سالم و خوش رنگ مشاهده کرديد ke be نظرتان خوب و بي نقص آمد و آن چــه ديگران دارند مجذوب مي شويد و احيانا حسد مي ورزيد. اگــر قسمتي از پوست بدنتان بيرون و بقيه پوشيده بود رازي از شما فاش مي شود. اگــر در حمام بوديد و دلاک چرک زيادي از بدن شما گرفت ke لوله لوله روي پوستتان ديديد خواب شما مي گويد ke خرج شما زياد مي شــود و هزينه زندگيتان بالا مي رود. اگــر در خواب ديديد ke پوست بخشي از بدنتان متورم و کبود شده اندوهي براي شما مي رسد و چـنـانـچه ديديد پوستتان زرد شده خواب شما از يک بيماري خبر مي دهد.

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  اگر خواب ببينيد كه پوستتان زرد است؛ يعنى مسأله‏اى موجب ترس شما شده است. اگــر در خواب پوست نرمى ra لمس كنيد؛ يعنى ba جديت be انــجـام كارهايتان مى‏پردازيد. كندن پوست حيوانات؛ نشانه‏ى خوشبختى است. اگــر از پوست حيوانات طبلى درست كنيد؛ نشانگر شنيدن اخبار مهم است. اگــر در خواب ببينيد كه پوست حيوانات ra جايى آويزان يا پهن كرده‏ايد؛ بيانگر داشتن اوقات خوش و دلنشين است.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  مشاهده‏ى پوست حيوانات در خواب؛ بيانگر آن اســت كه در اثر انــجـام كارى be ثروت مى‏رسيد. ديدن پوست ميوه در خواب؛ be اين معنا اســت كه از انــجـام كارهاى سخت خسته شده و be دنبال جايى آرام براى استراحت مى‏ گرديد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE