تعبیر خواب پوستين

 

 • تعبیر خواب پوستين
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پوستين » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پوستين

   

  محمد بن سيرين گويد:

  اگر كسي در خواب بيند كه پوستين پوشيده بود و وقت زمستان بود؛ دليل اســت كه چيزي be وي رسد جهت وجه معيشت او. اگــر در وقت تابستان بود؛ همين دليل كند؛ ليكن سرانجام غمناك شود.

  ابراهيم كرماني گويد:

  اگر ديد پوستين سمور پوشيده داشت؛ دليل كه زني توانگر خواهد. اگــر پوستين روباه از نو پوشيده داشت؛ دليل زني كه خواهد توانگر و پارسا؛ ليكن فريبنده و حيله گر است. اگــر بيند پوستين خرگوش پوشيده است؛ دليل كه زني بدكار خواهد. اگــر ديد پوستين سنجاب پوشيده داشت؛ دليل كه زني ناسازگار خواهد. اگــر ديد پوستين گربه پوشيده بود. دليل كه زني خوبروي be زني خواهد و دزد و بي امانت است. اگــر ديد پوستين موش پوشيده داشت؛ دليل كه زني پليد be زني خواهد. اگــر ديد كه پوستين وي دريده يا سوخته يا ضايع شده؛ دليل بر غم و اندوه است.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد:

  پوستين تا حدودي احکام پوست ra دارد فــقــط در حيوانات مختلف فرق مي کند. پوستين محافظ بدن اســت در مقابل سرما ولي اگــر تابستان پوستين بپوشيم کاري نه فــقــط بيهوده بـلـکـه قابل تمسخر انــجـام داده ايم ke مردم حق دارند be ما بخندند. در خواب نيز تقريبا همين تاويل ra دارد. چـنـانـچه در خواب ببينيد ke پوستين پوشيده ايد اگــر در فصل باشد امنيت و آسودگي خيال اســت و چـنـانـچه غير فصل باشد be زحمت مي افتيد. پوستين پوشيدن در غير فصل واکنش بي اعتمادي شما اســت نسبت be موقعيتي ke داريد. چــه کاسب باشيد و چــه کارمند؛ be هــر حال احساس تزلزل مي کنيد و پوشيدن پوستين در غير فصل اين معني ra مي رساند. چـنـانـچه در خواب ببينيد ke پوستين از پوست شتر پوشيده ايد ميراثي be شما مي رسد و از اين رهگذر صاحب ثروت مي شويد و اگــر ديديد ke پوستيني از پوست گوسفند داريد معاش شما تامين مي گردد. پوست روباه گوياي زني اســت زيبا ولي مکار و مزور. داشتن پوستيني از پوست روباه يا هــر نوع پوست روباه ke be لباس افزوده شده باشد زني اســت زيبا و حيله گر ke در کار شما نيرنگ be کار مي برد و فريب تان مي دهد و be دنبال خويش مي کشد. اين تعبير براي زن و مرد يکسان است. امــا پوستين سمور زني اســت توانگر چـنـانـچه زني در خواب ببينيد ke پالتوئي از پوست سمور پوشيده از جانب زني مال دار و متمول حمايت مي شود. خرگوش زني اســت متلون و بد عمل و پوست و پوستين خرگوش هم از چنين زني خبر مي دهد ke خوب اســت از او دوري کنيد. پوست گربه معرف زني اســت بي امانت و دزد ke نمي توانيد نه بر او متکي باشيد و نه be او اعتماد کنيد. پوستين پلنگ و يوز پلنگ و ديگر درندگان تيره گربه سانان معرف زني نجيب و ba شخصيت و مال دار است. چـنـانـچه در خواب ببينيد پوستيني سوراخ شده ياسوخته داريد غمي براي شما مي رسد و پوستين کثيف و چرک و متعفن از يک بيماري پر خرج خبر مي دهد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE