تعبیر خواب پنير

 

 • تعبیر خواب پنير
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پنير » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پنير

   

  محمد بن سيرين گويد :

  پنير be خواب؛ اگــر خشك باشد؛ مال اندك اســت كه از سفر حاصل شــود بيننده ra و پنيرتر؛ مال بسيار است؛ كه در حضر بدست آيد.

  جابر مغربي گويد:

  پنير تر مال و نعمت اســت كه be آساني بيابد و پنير خشك سفري اســت ba اندك منفعت. اگــر كسي be خواب بيند نان ba پنير ميخورد؛ دليل كه در سفري او ra مالي اندك ba غم و اندوه حاصل شــود و بعضي از معبران گويند علتي بدو رسد؛ لكن زود خلاص شود.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد:

  همه چيزهايي ke مايه مي گيرند تا قابل مصرف و خوردن شــونــد در خواب هاي ما رزق و روزي و معاش و مايه و وسيله زينت هستند. مانند ماست ؛ پنير؛ نان و برخي چيزهاي ديگر. پنير يکي از چيزهائي اســت ke بايد be آن مايه زد تا درست شــود و در خواب پنير ra خشک مي بينيم يا تر.ابن سيرين نوشته پنير اگــر خشک باشد و در خواب پنير خشک ببينيم مالي اندک و مختصر در جريان سفر be دست ما مي آيد و چـنـانـچه پنير تر و تازه باشد پولي اســت ke در محل خودمان و بدون تحمل رنج سفر حاصل مي شود. در نفايس الفنون تصريح شده ke هــر چــه از شير فراهم مي شــود در خواب هاي ما گوياي غم و اندوه اســت و پنير يکي از مشتقات شير اســت امــا اين be نظر درست نمي آيد چــون خود شير؛ شيره جان حيواني اســت حلال گوشت و چــون گاو و گوسفند در خواب بد نيستند و هــر يک be نحوي فراخي نعمت و روزي ra نويد مي دهند شير هم خوب اســت و پنير نيز نمي تواند غم آفرين باشد. در همين نفيس الفنون آمده ke ديدن شير حيوانات حلال گوشت در خواب خوب اســت و ديدن و خوردن شير حيوانات حرام گوشت بد است. be هــر حال ديدن پنير در خواب نيکو اســت فــقــط بايد ديد چگونه عرضه مي شــود و چطور مي بينيم. اگــر پنير تر و تازه و قالبي سفيد در خواب ديديد ke از دکاني خريداري کرديد يا کسي be شما داد پول زيادي نصيب شما مي شــود يا سودي از دهنده پنير و يا شخص ديگري مي بريد. پنير له شده و خرده پنير دست مالي شده پولي اســت اندک و مختصر و مشکوک ke معبران سنتي نوشته اند ازطريق غير مشروع be دست شما مي رسد ke بعد ها يا بد نامي مي ورد يا موجب عذاب وجدان مي گردد. چـنـانـچه در خواب ببينيد ke پنير be ديگري مي دهيد از جانب شما کاري خير انــجـام مي گيرد ke سودش be اشخاص مي رسد. اگــر در خواب ديديد ke پنير شما کرم گذاشته be شما خيانت مي شــود ke در نتيجه زيان مي بينيد. اگــر پنيرشما ra گربه خورد و گريخت زني حيله گر شما ra فريب مي دهد و زيان مالي وارد مي آورد و اگــر تکه اي پنير be گربه داديد مراقب باشيد ke زني در صدد اغواي شما بر آمده است. ديدن پنير در خواب براي دختران و پسران جوان خوب اســت و بيشتر جنبه عاطفي و معنوي دارد تامالي.

  آنلي بيتون مى‏ گويد:

  1ـ ديدن پنير در خواب ؛ نشانة بدست آوردن ثروتي قابل توجه اســت ... و لذت بردن از سرگرميهاي سالم .

  2ـ خوردن پنير در خواب نشانة نااميد شدن و تحمل سختيهاي زندگي اســت .

  هانس كورت مى‏ گويد:

  اگر خواب ببينيد كه در كارخانه‏ هاى پنيرسازى كار مى‏ كنيد؛ بيانگر داشتن لحظات شادى بخش است. اگــر در خواب پنير فاسدى بخوريد؛ نشانه‏ ى آن اســت كه بيمارى شما ra تهديد مى‏ كند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE