تعبیر خواب پنجه

 

 • تعبیر خواب پنجه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پنجه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پنجه

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  پنجه از يک طرف حمايت اســت و از طرف ديگر دوستي ke هــر دو در خواب است. اگــر در خواب ببينيد ke پنجه در پنجه خويش افکنده ايد خوب نيست بخصوص اگــر نشسته و دستها ra بر زانو حلقه کرده باشيد. اين حالت در خواب خوب نيست و خواب شما از غم و اندوهي ke پيش مي آيد خبر مي دهد ولي مشاهده پنجه هاي باز خودتان يا ديگري نيکو است.اگر کسي پنجه دست شما ra گرفته بود و ba محبت و ملايمت مي کشيد خوب است. اگــر آن شخص غريبه بود کسي be شما کمک مي کــنــد و اگــر آشنا بود کسي be شما نياز دارد ke از بستگان خود شمااست. اگــر پنجه شما ra ba قدرت مي کشيد و مي فشرد موردي براي مبارزه و روبه روئي پيش مي آيد و چـنـانـچه کاسب باشيد احتمالا يک رقابت حرفه اي در پيش داريد. اگــر کسي پنجه شما ra گرفته بود و نوازش مي کــرد وشما او ra نمي ديديد و نمي شناختيد کسي در صدد اغواي شما بر خواهد آمد. اگــر پنجه کسي ra از انگشت کوچک گرفته بوديد کسي موي دماغ شما مي شــود و زحمت be وجود مي آورد. اگــر انگشت اشاره اش ra گرفته بوديد کسي شما ra هدايت مي کند.اگر انگشت انگشتري او ra گرفته بوديد عشقي سر راه شما قرار مي گيرد. عکس اين هم صادق است. روي هم رفته ديدن پنجه انگشتان در خواب نيکو اســت مگر آن ke be هم انداخته و زانو ra be بغل گرفته باشيد .

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE