تعبیر خواب پنبه

 

 • تعبیر خواب پنبه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پنبه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پنبه

   

  محمدبن سيرين گويد:

  به خواب مال حلال اســت be قدر آن كه ديده بود و پنبه دانه be خواب؛ دليل بر مال اســت كه آسان be دست آورد بي رنج و تعب.

   

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن پنبه be خواب بر سه وجه است

  . اول:مال حلال.

  دوم: منفعت.

  سوم: سر بودن فزوني و برتري نسبت be ديگران.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد:

  پنبه در خواب خير و برکت و خوبي اســت و سر رشته کارها و پيوند گسستگي ها. در مورد پنبه معبران اسلامي کمتر نوشته اند ke علت آن معلوم نيست. ديدن پنبه در خواب خوب اســت مگر در دو حالت. يکي اين پنبه نيم سوخته و سوخته باشد و يا چرک و کثيف ke نخستين زيان مالي اســت و دومي کسالت و رنجوري و بيماري در غير اين دو صورت ديدن پنبه در خواب ميمون و مبارک است. تشک پنبه اي زن و همسر نيک نفس خير و خيرخواه اســت وپشتي و مخده پنبه اي دوستاني هستند ke هم دستشان خير اســت و هم زبانشان و در صورت لزوم be ياري و کمک شما مي شتابند. ديدن مزرعه اي پر از گل پنبه اميد پيروزي و موفقيت اســت و چيدن گل پنبه عشق اســت بخصوص براي دختران جوان جمع آوري غوزه هاي پنبه گردآوري مال اســت ولي اين مال پاک و منزه نيست و بايد تلاشي بکنيد ke بدون گرفتگي خاطر آن ra تصاحب نمائيد. لباس پنبه اي آبرو و احترام اســت بخصوص اگــر سفيد باشد نيک نامي و شرف است. لباس پنبه اي اگــر سبز باشد فرح و شادي اســت ke be زندگي شما وارد مي شود. اگــر پنبه be کسي داديد خير شما be او مي رسد و اگــر پنبه از کسي گرفتيد از جانب او سود مي بريد و متنفع مي شويد. ريسيدن پنبه تعبير کارهاست و چـنـانـچه در خواب ببينيد ke پنبه ra be نخ تبديل مي کنيد ba عقل و تدبير اقدام be کاري مي نمائيد ke براي شما منفعت همراه مي آورد و نتيجه خوب دارد. بافتن پارچه از پنبه نيز همين تعبير ra دارد. روي هم رفته ديدن پنبه در خواب نيکو اســت مگر آن ke چرک يا نيم سوخته باشد.

   

  يوسف نبي عليه السلام گويد:

  کرباس وريسمان پنبه و گندم روزي حلال بود بعضي گويند اندک غم بود

  ديدن پنبه وکرباس و مانند آن حشمت زياد شود

   

  آنلي بيتون مى ‏گويد:

  1ـ ديدن مزرعة پنبه در خواب ؛ علامت be دست آوردن مقامي بزرگ و اوقاتي ثمر بخش اســت .

  2ـ اگــر كشاورزي خواب مزرعة پنبه ببيند ؛ نشانة آن اســت كه be ثروت و فراواني دست مي يابد .

  3ـ ديدن پنبه در خواب ؛ براي كارخانه دار نشانة آن اســت كه از اين كالا سود فراوان خواهد برد ... اگــر بازرگاني چنين خوابي ببيند ؛ نشانة آن اســت كه در حرفة آنها تغييرات سود آور و ثمر بخشي اتفاق خواهد افتاد .

  4ـ ديدن پنبه هاي بسته بندي شده ؛ علامت be دست آوردن اوقاتي بهتر اســت .

  5ـ ديدن پنبه در حال رشد ؛ نشانة‌كسب ارزشهايي والا و پا گذاشتن be محيطهايي بهتر اســت .

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE