تعبیر خواب پل

 

 • تعبیر خواب پل
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پل » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پل

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  پل در خواب پادشاه اســت یامردی بزرگ ؛ ke مردمان be سبب او be مراد برسند .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  پل در خواب تاویلش نیکو باشد ... اگــر دید از پل گذشت ؛ دلیل ke از پادشاه او ra عز و جاه رسد و از او منفعت بیند ... اگــر دید بنائی بر پل می نهاد و عمارت می کــرد ؛ دلیل ke ولایت و شاهی یابد و مال بسیار او ra جمع شــود .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

  پل در خواب بر چهار وجه است

  اول : مردی اســت ke هــمــه مردمان ra be کار آید و حاجت هــمــه کس ra روا کــنــد .

  دوم : پادشاه

  سوم : نیکوئی و کامرانی یافتن

  چهارم : مال بسیار حاصل کردن

  اگر ببیند پل بیفتاد و خراب شــد ؛ دلیل اســت بر تباهی حال پادشاه و نقصان ملک او .

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  دیدن پل در خواب خوب اســت be شرط آن ke شکسته و ویران نباشد ... هــر چــه پل بزرگتر و محکم تر باشد بهتر اســت be خواب بیننده اعتماد و اطمینان بیشتری می دهد در بیداری پل جاده ya راهی اســت ke بر روی رودخانه ya دره و ya پرتگاه زده اند و وجود آن سبب می شــود ke ما بدون غوطه خوردن در آب ya پرت شدن در دره و پرتگاه be راه خویش ادامه دهیم و be زمین محکم و بی خطر برسیم ... در خواب ما نــیــز پل همین معنی ra می رساند و چــون در رویای خویش پل ببینیم لاجرم بــایــد بدانیم ke خطری هست ke پل بــرای ایجاد امنیت نسبت be آن اســت ... لیکن بــایــد دید در خواب بیننده خواب نسبت be پل چــه وضع و موقعیتی دارد ... چـنـانـچه در خواب ببینیم ke از روی یک پل محکم و استوار و بزرگ می گذریم همان طور ke گفته شــد بی تردید خطری ما ra تهدید می کــنــد ke بزرگ قدرتمند و کریمی دستمان ra می گیرد و از مرحله خطر عبور می دهد و be سر منزل امنیت می رساند ... اگــر کارمند و حقوق بگیر باشیم موقعیت شغلی بهتری می یابیم و چـنـانـچه کاسب باشیم اعتبار پیدا می کنیم و نزد همگان مفتخر و معتبر می شویم ... پل در خواب مردی اســت بزرگ و ba قدرت ke بیننده خواب ba او برخورد می کــنــد ... پل ویران و شکسته ؛ شکست و ناکامی اســت ... پل لرزان ؛ بی اعتباری و دلهره و تشویش اســت ... ساخت پل خوب اســت ... زیر پل قرار گرفتن خوب نـیـسـت .

   

  لیلا برایت مى‏ گوید :

  دیدن پل در خواب be ایــن معناست ke در آینده موفقیت زیادى نصیبتان مى‏ شــود ... اگــر در خواب ببینید ke از پلى مى‏ گذرید ؛ یعنى خطرى شما ra تهدید مى‏ کــنــد ke بــایــد بیشتر مواظب خود باشید ... افتادن از پل بیانگر بروز مشکلات اســت ... اگــر خواب ببینید ke پلى قدیمى پیش رویتان اســت و قصد عبور از آن ra دارید ؛ نشانه‏ ى آن اســت ke براى انــجـام کارى خود ra be خطر مى‏ اندازید .

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱ـ اگــر خواب ببینید پلی بزرگ ویران شده اســت ؛ نشانه آن اســت ke be خاطر از دست دادن عزیزی پریشان و درمانده می شوید .

  ۲ـ دیدن پلی شکسته در خواب ؛ بــرای جوانی نشانه ناامیدی در آرزوهاست .

  ۳ـ اگــر در خواب از پلی بگذرید ؛ دلالت بر آن دارد ke بر مشکلات غلبه خواهید کــرد be شرط آنکه بیشتر مراقب اطراف خود باشید .

  ۴ـ اگــر خواب ببینید پلی مقابل پای شما نمایان می شــود ؛ دلالت بر آن دارد ke بــایــد از ستایش افراد بی وفا بپرهیزید .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE