تعبیر خواب پلک

 

 • تعبیر خواب پلک
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پلک » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پلک

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد:

  پلک در خواب براي زن شوهر اســت و براي مرد همسر پاک و قابل اعتماد و خوب و مژگان فرزند است. چـنـانـچه در خواب ببينيد ke پلک و مژگان سالم و خوب داريد ke بر زيبايي چهره شما مي افزايد همسر و فرزندان معتمد و سالم خواهيد داشت و نشان آنست ke مي توانيد برايشان متکي و مستظهر باشيد. براي دختران جوان پلک و مژگان نيکنامي و آبروست و چـنـانـچه دختر جواني در خواب ببيند ke پلک و مژگان زشتي دارد مطمئن باشد ke اطرافيان پشت سر او بد مي گويند و او ra دختر قابل اعتنايي نمي دانند. پلک مجروح؛ بيماري زن يا شوهر اســت be همان نسبت ke گفته شــد و چـنـانـچه مردي در خواب ببينند پلک چشم او زخم يا زگيلي دارد همسرش بيمار مي شــود يا بين زن و شوهر اختلاف ايجاد مي گردد. داشتن مژگان سفيد در کنار موي سر و ابروي سياه رسوايي و بي آبرويي و بدنامي است. چـنـانـچه کسي ببيند موي سرش سياه اســت امــا مژگانش سفيد شده عملي مرتکب مي شــود ke نزد مردم بي شخصيت مي شــود پشت سر او بد خواهند گفت.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE