تعبیر خواب پله

 

 • تعبیر خواب پله
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پله » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پله

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  پله در زندگي روزمره ما وسيله اي اســت ke ما ra از محلي پست be جائي مرتفع مي رساند. از گودال بالا مي آورد يا از کف حياط خانه be بام منتقل مي نمايد. هــمــه چيز هايي ke مي توانند وسيله ترقي ما قرار بگيرند و در جامعه موجب تشخص باشند در خواب be شکل پله ظاهر مي شــونــد از آن از آن جمله هستند پول؛ تحصيلات؛ هنر؛ هوش و فراست ذاتي؛ نسبت و پيوند هاي خانوادگي و غيره. چـنـانـچه در خواب پله يا پله کان ببينيم ba توجه be وضع و موقعيتي ke داريم خودمان مي توانيم تشخيص دهيم ke خواب ما از کدام وسيله صحبت مي کــنــد و نشاني مي دهد. چـنـانـچه در خواب ببينيم ke بالاي پلکان هستيم خواب ما مي گويد ke ترقي مي کنيم و پيشرفت حاصل مي نمائيم و اگــر در خواب ديديم ke از پله فرود مي آئيم تنزل و تخفيف مقام پيدا مي کنيم. اگــر پله در جائي تاريک بود مشکلات ما ra نشان مي دهد و اگــر پله سست بود ترديد و فقدان اراده و همت خود ما است. پله باريک و طولاني نشان دهنده صعوبت راهي اســت ke در پيش داريد و اين ناگزير بايد وقت زيادي صرف کنيد و رنج بسيار بکشيد تا be مقصود برسيد. نرده هاي اطراف پله ها فرزندان و دوستان هستند و چـنـانـچه از پله اي بالا مي رفتيد يا پايين مي آمديد ke اين طرف آن طارمي داشت و طرف ديگر پرتگاه بود خواب شما مي گويد ke be يکي از اين دو مي توانيد اميدوار و دل گرم باشيد. اگــر دوست داريد دوستتان be کمک شما مي شتابند و چـنـانـچه فرزندان بزرگ داريد آن ها پشت و حامي شما خواهند بود. براي زنان؛ طارمي پله ها شوهر و فرزندان هستند. چـنـانـچه در خواب ديديد ke be سرعت و شتاب از پله اي بالا رفتيد و آن جا چيزي ra ke مي خواستيد نيافتيد خواب شما از بيهودگي تلاشي ke مي کنيد حرف مي زند و اين ke از زحمات خود سودي نمي بريد و ناگزير بايد از نو کارها ra شروع کنيد.پله بي نهايت ke تا اعماق آسمان وجود داشته باشد نيکو خوابي نيست. پلکان از سنگ و آهن باشد بهتر از پلکان آجري و خشتي و گلي است. پرت شدن از پلکان هم خوب نيست. اگــر بالاي پله بوديد و be دعوت و اشاره کسي پائين آمديد فريب مي خوريد و زيان مي بينيد و اگــر پائين بوديد و be دعوت و اشاره کسي بالا رفتيد فريب مي خوريد امــا زياني متوجه شما نمي شود.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  پله هاي چوبي : پروژه هاي خود ra کنار بگذاريد .

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE