تعبیر خواب پلنگ

 

 • تعبیر خواب پلنگ
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پلنگ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پلنگ

   

  يوسف نبي عليه السلام گويد:

  ديدن پلنگ از پادشاه نيکوئي بيند وحرمت بزرگ بدست آورد

   

  محمدبن سيرين گويد:

  پلنگ در خواب؛ دشمن قوي و توانا بود. اگــر بيند كه ba پلنگ جنگ مي كرد؛ دليل كه ba دشمن خود خصومت كند و خصم ra ظفر و غلبه بود؛ يعني اگــر پلنگ بر وي غالب شد؛ دشمن بر وي غالب گردد. اگــر او بر پلنگ غالب شد. او بر دشمن غالب گردد. اگــر بيندگوشت پلنگ همي خورد؛ دليل كه درجنگ و خصومت افتد؛ ليكن مظفر گردد و شرف و بزرگي يابد.

   

  ابراهيم كرماني گويد:

  اگر بيند بر پلنگ نشست؛ دليل اســت بر عز و جاه وي و دشمن راقهر كند. اگــر بيند ba پلنگ جنگ مي كرد و هيچكدام بر يكديگر ظفر نيافتند؛ دليل كه از پادشاه ترسي عظيم بدو رسد؛ يا بيماري صعب يابد و بعد از آن شفا يابد. اگــر بيند شير پلنگ همي خورد؛ دليل كه از دشمن ترسي بدو رسد و سرانجام ايمن شود. اگــر بيند پوست پلنگ يا استخوان يا موي او ra فراگرفت؛ ياكسي بدو داد؛ دليل كه از مال دشمن be قدر آن؛ چيزي بيابد. اگــر بيند پلنگي ra بكشت؛ دليل كه از اسلام روي بگرداند و در او هيچ خير نباشد.

   

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن پلنگ در خواب بر سه وجه است.

  اول: دشمن قوي.

  دوم: مال يافتن از دشمن؛

  سوم: ترس از پادشاه.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد:

  هر کس be نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و ما براي او احترام قائل باشيم يا از او بترسيم و يا be کرم و بخشش او چشم داشته باشيم در خوابهاي ما be شکل شير يا پلنگ ظاهر مي شود. خيلي کسان مــمــکن اســت در اين ليست قرار بگيرند از جمله پدر ke be او احترام مي گذاريم و تا کوچک هستيم از او مي ترسيم و در نوجواني او ra از هــمــه مردان عالم بزرگتر و مقتدرتر مي انگاريم. وقتي پلنگ در خواب مي بينيم خودمان بهتر مي توانيم بفهميم و مشخص کنيم ke چــه کسي در زندگي ما چنين هيمنه و قدرتي دارد ke be شکل پلنگ در خواب ما ظاهر مي شــود امــا be طور کلي پلنگ در خواب دشمني اســت ke گذشت و مردانگي هم دارد و چــه بسا وقتي بر ما چيره شــود بدون رساندن آزار بگذرد و پي کار خويش برود. اگــر پلنگ در خواب ديديم ba دشمني ke be هــر صورت از ما قوي تر اســت روبرو مي شويم و خواب ما از يک برخورد نابرابر خصمانه خبر مي دهد. اگــر ديديم ke پلنگ ra فراري داديم و آن حيوان قدرتمند از ما گريخت بر چنين دشمني پيروز مي شويم اگــر ديديم ke بر پشت پلنگ نشسته ايم باز نشان پيروزي و چيرگي ماست و اگــر پلنگ سر be دنبال ما نهاده بود دشمن بر ما تسلط مي يابد و خطري بزرگ تهديدمان مي کند. داشتن پوست پلنگ غنيمت اســت و خريدن پوست پلنگ تحصيل مالي اســت ke be دست آوردن آن بيشتر از خود پول شما ra خوشحال مي کند.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  پلنگ : ترس

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد:

  1ـ اگــر خواب ببينيد پلنگي be شما حمله ور مي شــود ؛ نشانة آن اســت كه در اثر اعتمادي نابجا آيندة خود ra خراب خواهيد كرد .

  2ـ كشتن پلنگ در خواب ؛ نشانة توفيق در كارهاست .

  3ـ ديدن پلنگي در قفس ؛ علامت آن اســت كه دشمنان شما ra محاصره مي كنند امــا نمي توانند زياني be شما برسانند .

  4ـ اگــر خواب ببينيد در جنگل ؛ پلنگها از شما مي گريزند ؛ نشانة آن اســت كه در امور عاطفي يا شغلي خود ba دردسرهايي مواجه خواهيد شــد ؛ امــا ba تلاش و پشتكار بر مشكلات فايق خواهيد شــد .

  5ـ ديدن پوست پلنگ در خواب ؛ نشانة آن اســت كه فردي نادرست امتياز و منافع شما ra be چنگ مي آورد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE