تعبیر خواب پلاس

 

 • تعبیر خواب پلاس
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پلاس » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پلاس

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  پلاس درخواب ديدن؛ درويشي بود مصلح و پارسا و ديندار و از قول و مال ba امانت؛ اگــر بيند پلاسي پوشيده داشت؛ دليل كه او ra باچنين مردي صحبت افتد و از او خير و منفعت يابد. اگــر بيند پلاس بسيار داشت؛ دليل كه be قدر آن او ra نعمت حاصل شود؛ معبران گفته اند: پلاس مالي حلال است؛ اگــر be خواب ديد پلاس نو يافت؛ دليل كه زن پارساي توانگر بخواهد و از او خير و منفعت بيند. اگــر مردي بيند پلاس نو بخريد؛ دليل كه كنيزك پارسا بخرد و از او خير و منفعت يابد .

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE