تعبیر خواب پشه

 

 • تعبیر خواب پشه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پشه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پشه

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  پشه ؛ مردی ضعیف و خوار و ناکس اســت و کاری اندک و حقیر کــنــد ... اگــر ببیند ba پشه جنگ می کــرد ؛ دلیل ke ba مردی ضعیف خصومت کــنــد ... اگــر ببیند پشه be گلوی او فرو شــد ؛ دلیل ke ba مردی حقیر be کاری حقیر مشغول شــود و از او اندک چیزی بدو رسد ... اگــر ببیند پشه بسیار بر تن او جمع شدند و او ra می گزیدند ؛ دلیل ke بر زبان مردم عوام افتد و از ایشان be وی مضرت رسد ؛ زیــرا ke پشه خون مردم ra می مکد ... اگــر ببیند پشه در گوش ya در بینی او فرو شــد و از او رنج و گزند یافت ؛ دلیل ke از مردم ضعیف بدو رنج رسد و گزند .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  اگر ببیند ke پشه بسیار be خانه او در آمدند ؛ دلیل ke او ra غم و اندوه رسد ... اگــر ببیند ke پشه گان غلبه کــردنــد و در خانه او جمع شدند ؛ دلیل ke بر دشمن ضعیف ظفر یابد ... اگــر ببیند ke پشه در بینی او شــد و بیرون نیامد ؛ دلیل ke در محنت و بلا گرفتار شــود .

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  پشه حشره ای اســت بی مقدار و ضعیف امــا مزاحم و زیان آور ke گاه موجب بروز بیماری می شــود ... پشه در خواب های ما سمبل انسان هایی قرار می گیرد ke بر مبنای جهل و نادانی ya از طریق دوستی و ya از راه دشمنی زحمت و رنج فراهم می آورند و بسا موجب تباهی انسان می گردند ... ما معمولا یک پشه در خواب نمی بینیم مگر در شرایط خاص ... گاه می بینیم ke اتاق محل زندگی ما پشه دارد ya پشه ها در فضای خانه ما وزوز می کـنـنـد ... ایــن نشان دهنده بیم و هراسی اســت ke از بد دهنی و کج اندیشی مردم کوچه بازار داریم ... پشه انبوه تجسمی اســت از قضاوت سطحی جاهلان و بی خردان ke قدرت ندارند امــا ba سخن یاوه خویش موجبات گرفتاری ما ra فراهم می آورند ya کدورت و ملال می دهند ... اگــر دیدیم پشه ya پشه ها ما ra می گزند نشان آن اســت ke کسی ya کسانی درباره ما بد می گویند ya بد قضاوت می کـنـنـد چــه در گفتار خود صدیق باشند و چــه بر خلاف واقع بد بگویند ... اگــر ببینیم پشه ای وارد بینی ما شده از مردی احمق و ضعیف زیان می بینیم و حرف شخصی غیر مسئول موجب دردسر ما می شــود ... اگــر پشه be گوش ما وارد شــد و در خواب حس کردیم ke پشه ای دم گوش ما پرواز می کــنــد ya وارد سوراخ گوش شده نشان آن اســت ke کسی سعایت می کــنــد و عمل او موجب ناراحتی می شــود ... اگــر پشه ای ra کشتید دشمنی ضعیف ra از خود دور کرده اید .

   

  لیلا برایت مى‏ گوید :

  دیدن پشه در خواب ؛ بیانگر آن اســت موضوعى موجب ناراحتى شما مى‏ گردد ... اگــر خواب ببینید ke پشه شما ra گزیده ؛ یعنى دشمنى be شما آسیب مى‏ رساند .

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱ـ دیدن پشه در خواب ؛ نشانه آن اســت ke بیهوده سعی می کنید و در مقابل حملات موذیانه دشمنان خود ایستادگی کنید .

  ۲ـ اگــر خواب ببینید پشه ها ra می کشید ؛ نشانه آن اســت ke خانواده ای تشکیل خواهید داد و be ثروت و سعادت دست خواهید یافت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE