تعبیر خواب پشم

 

 • تعبیر خواب پشم
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پشم » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پشم

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  پشم در خواب دیدن از هــمــه وجهی ؛ مال حلال و روزی اســت و پشمی ke بافته نباشد ؛ بهتر اســت و نیکوتر ... اگــر ببیند ke پشم داشت ya کسی بدو داد ya بخرید ya be موقع خویش اســت ؛ دلیل اســت ke be قدر آن او ra مال حاصل شــود .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  اگر ببیند ke پشم از خویشتن دور همی انداخت ؛ دلیل اســت ke مال خود ra تلف کــنــد ... اگــر ببیند ke پشم ra همی سوخت ؛ دلیل اســت ke مال خود ra هزینه کــنــد ... اگــر ببیند ke بر تن او جامه پشمین اســت ؛ دلیل ke او ra مال از زنان حاصل شــود ... اگــر ببیند جامه پشمین ya پنبه خرید ya بستری از پشم داشت ؛ دلیل ke زنی توانگر بخواهد .

   

  جابر مغربی می گوید :

  پشم اشتر در خواب ؛ مال اســت از طرف پادشاه ؛ معبران گویند میراث باشد .

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  پشم در خواب دیدن نیکو اســت و میمنت دارد ... پشم ارزنده ترین محصولی اســت ke از گوسفند عاید ما می شــود لذا در خواب نــیــز نمی تواند بد باشد ... پشم ra معبران در خواب روزی و نعمت تعبیر کرده اند و be وجهی دیگر اندوخته و پولی اســت ke زائد بر خرج روزانه کنار نهاده ایم ... داشتن پشم و خریدن و هدیه گرفتن پشم در خواب کسب مال و تحصیل روزی و نعمت فراوان اســت be همان مقدار ke پشم ra در خواب دیده اید ... اگــر مختصری پشم در بقچه داشته باشید پول کمی be دست می آورید و اگــر عدل های بزرگ پشم ra در خواب دیدید ke روی هم چیده اید و دانستید ke هــمــه be خودتان تعلق دارد مال هنگفتی نصیب شما می شــود ... رسن ya طناب پشمی در خواب پیچیدگی کارهاست از نقطه نظر مالی و چـنـانـچه در خواب ببینیم ke کسی از پشم طناب می بافد نشان آن اســت ke در کار او نوعی گره و آشفتگی پدید می آید و اگــر احساس کردید ke آن طناب be شما تعلق دارد ya بــرای شما بافته می شــود و ya خودتان بافنده چنین طنابی از پشم هستید گرفتگی و گره کار be شما ارتباط می یابد ... اگــر در خواب پشم نبافته ببینید بهتر اســت تا پشم بافته شده و چـنـانـچه ببینید ke مقداری پشم از دکانی خریده اید ya از طریق دیگر be دست آورده اید همان طور اســت ke گفته شــد تحصیل مال اســت و آن مالی اســت حلال و بدون خدشه و غش ... اگــر کسی مقداری پشم be شما داد ke ببافید شما ra be کاری سرگرم می کــنــد و شغلی در اختیار شما قرار می دهد ke سود بخش اســت ... اگــر دختر جوانی ببیند ke دوک میریسد شوهر می کــنــد و اگــر ببیند از پشم پارچه می بافد شوهری پول دار نصیب او می شــود ... بستر پشمی و تشکی ke از پشم درست شده باشد زن و همسر پول دار اســت و ایــن خواب نیکو اســت ... اگــر جوان مجردی خواب ببیند ؛ خواب او خبر می دهد ke همسری پول دار و صاحب شخصیت و دولت نصیب او می شــود ... اگــر جوانی در خواب ببیند ke یک گونی ya یک عدل پشم دارد پول دار می شــود ... اگــر زنی ببیند ke تشک ya پشتی خود ra شکافته و می خواهد ba پشم پر کــنــد و بدوزد شوهرش be وسیله او ya be کمک دیگری پول دار می شــود ... بافتن نخ از پشم رشته امید اســت ke be پول و ثروت منتهی می گردد ... چـنـانـچه در خواب ببینید ke پشم ra می سوزانید ya دور می ریزید خواب شما خبر می دهد ke مال خود ra از بین می برید و زیان می بینید و اگــر در خواب دیدید ke پشم ra گلوله گلوله می کنید و می اندازید خبر از ایــن اســت ke پول خود ra be بیهودگی خرج می کنید ... چـنـانـچه در عالم خواب ببینید ke گوسفندی دارید و پشم آن حیوان ra قیچی می کنید ؛ اگــر گوسفند ماده باشد زنی be شما سود می رساند و اگــر بز باشد مردی بــرای شما مفید واقع می شــود و اگــر ببینید ke بدن خودتان مثل گوسفند پشم در آورده be شدت گرفتاری مالی پیدا خواهید کــرد و be هــر صورت پول بــرای شما ملال آور می شــود be طوری ke مــمــکن اســت آبرویتان ra مورد مخاطره قرار دهد ... پشم چرک و کثیف در خواب زیان مالی اســت .

   

  آنلی بیتون مى ‏گوید :

  ۱ـ دیدن پشم در خواب ؛ علامت آن اســت ke از فرصتهایی مطلوب بــرای پیش بردن خود سود خواهید برد .

  ۲ـ دیدن لباسهای پشمی و کثیف در خواب ؛ علامت آن اســت ke از کسانی تقاضای کار می کنید ke از اصول اخلاقی شما بیزارند .

   

  لیلا برایت مى‏ گوید :

  اگر خواب ببینید ke پشمى ra قیچى مى ‏کنید ؛ بیانگر رسیدن be ثروت فراوان اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE