تعبیر خواب پشت

 

 • تعبیر خواب پشت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پشت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پشت

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  پشت در خواب دیدن ؛ مردی اســت ke از او قوت و یاری و پناه طلبد ... اگــر ببیند پشت او بشکست ؛ دلیل اســت آن کس ke پشت و پناه او بود ؛ از دنیا رحلت کــنــد ... اگــر ببیند ke زخمی be پشت او رسیده ؛ دلیل اســت ke رنجی و آفتی بر کسی رسد ke پشت و استظهار او بود .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  مهره های پشت ؛ قوت و فرزند اســت و هــر صلاح و فساد ke در مهره های پشت باشد ؛ تاویلش بر قوت و فرزندان بیننده خواب رسد ... اگــر ببیند ke پشت او درشت و ba قوت بود ؛ دلیل اســت ke او ra فرزندی be تن قوی و دانا و عاقل بود ... اگــر ببیند چیزی بر پشت گرفت ؛ دلیل ke be قدر آن گرانی و غم و اندوه be وی رسد ... اگــر ببیند ke مرده بر پشت گرفت ؛ دلیل اســت ke مونت کسان مرده be وی اســت ... اگــر ببیند پشت وی برگشت ؛ دلیل اســت ke حال او بد شــود .

   

  جابر مغربی می گوید :

  پشت دشمن be خواب دیدن ؛ ایمنی بود از شر دشمن و دیدن پشت زن ؛ دلیل برگشتن دنیا اســت .

   

  اسماعیل بن اشعث می گوید :

  پشت be خواب دیدن ؛ برادر اســت ... اگــر ببیند ke پشت او بشکست ؛ دلیل ke برادرش بمیرد ... اگــر ببیند پشت او همی درد می کــرد ؛ دلیل اســت ke وی ra از برادر ya از مهتر غم و اندوه رسد ... اگــر ببیند ke be سبب علتی پشت او ra داغ کــردنــد ؛ دلیل اســت بر صلاح دین و دنیای وی ... اگــر ببیند ke پشت be دیوار داد ؛ دلیل اســت ke be سفر رود و مال حاصل کــنــد .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

  پشت be خواب دیدن بر دوازده وجه است

  اول : قوت و نیرو

  دوم : برادر دینی

  سوم : یار وهمدم

  چهارم : پادشاه

  پنجم : وزیر

  ششم : حجت و دلیل و برهان

  هفتم : پدر

  هشتم : برادر

  نهم : پسر

  دهم : مال

  یازدهم : یاری دادن

  دوازدهم : جد پدر

  معبران گفته اند : دیدن پشت ؛ کافران ra ایمان بود و فاسقان ra توبه و جادو ra اسلام و منافق اخلاص .

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  پشت ؛ در خواب فرزند و برادر اســت و چـنـانـچه بیننده خواب فرزند و برادر نداشته باشد دوست اســت ... ما طبق معمول be فرزندان خویش دلبستگی امید وارانه ای داریم و چنین می انگاریم ke در سنین پیری فرزند پشت و پناه اســت همین طور برادر ke بعد از پدر و مادر be انسان از هــر کس دیگر نزدیک تر و be طور طبیعی و غریزی صمیمی تر اســت ... چـنـانـچه فرزند ya برادر نداشته باشیم روی دوستان خود ایــن طور حساب می کنیم ... ایــن باور درست ya نادرست هــر چــه هست در خواب های ما be صورت پشت ظاهر می شــود و شکل می گیرد ... اگــر در خواب ببینیم ke پشتی سالم و خوش رنگ و عضلانی و بدون لکه و خال و زگیل داریم خواب ما می گوید ke be آن سه مورد می توانیم دل خوش و امیدوار باشیم ... فرزند و برادر و دوست سالم و خوشبخت و مسروری داریم ke بــرای بیننده خواب نــیــز می تواند مفید و موثر باشند ... اگــر در خواب ببینیم ya حس کنیم ke پشت ما زخمی پدید آمده ya پشت ما لاغر و نحیف شده بــرای یکی از آن سه ke گفته شــد ملال و اندوهی پیش می آید ... مهره های ستون فقرات ke از ناحیه پشت دیده و احساس می شــونــد مطلقا فرزندان هستند ke قوام ما بر آن ها اســت و اگــر فرزند نداشته باشیم برادر و دوست هستند ... قوت و ضعف مهره های ستون فقرات از ناحیه پشت قوت و ضعف مادی و معنوی فرزندان ya برادران و دوستان اســت ba محاسبه اتکائی ke ما بر آن ها داریم و روابط بیننده خواب ba ایشان ke خواب در ایــن حالات می گوید می توانیم روی آن ها حساب کنیم ya نه و وضع ایشان در آینده چگونه اســت ... مهره های محکم و برجسته و پر قدرت از قوت فرزندان خبر می دهد ya برادران و دوستان ke ما be ایشان نیازمند می شویم ... اگــر دیدیدم ke باری be دوش می کشیم و پشت ما در اثر فشار و سنگینی بار خسته شده be فرزند ya برادر و دوست خود تحمیل می کنیم و فشاری بیش از حد توانایی بر آن ها وارد می آوریم ... اگــر پشت ما زگیل و زخم ya لکه ماه گرفتگی بود و ایــن ra در خواب احساس کردیم و دانستیم ke چنین چیزی بر پشت ما پیدا شده یکی از آن ها ke گفته شــد بیمار می شــود و اگــر حس کردیم ke شلاق خورده ایم و اثر شلاق باقی مانده حادثه ای بــرای آن ها اتفاق می افتد ke خوب نـیـسـت .

   

  آنلی بیتون مى ‏گوید :

  مشاهده ى پشت خود در خواب ؛ بیانگر داشتن لحظات خوشایند اســت ... اگــر در خواب پشت کسى ra لخت ببینید ؛ یعنى خطرى شما ra تهدید مى ‏کند ... اگــر در خواب کسى پشتش ra be شما بکند ؛ be ایــن معنا اســت ke دشمنانتان مى ‏کوشند تا be شما صدمه برسانند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE