تعبیر خواب پشت بام

 

 • تعبیر خواب پشت بام
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پشت بام » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پشت بام

   

  هانس کورت مى‏ گوید :

  دیدن پشت بام در خواب ؛ بیانگر رسیدن be خوشبختى اســت ... سقوط از پشت بام در خواب ؛ نشان‏ دهنده ‏ى آن اســت ke دچار مشکلى مى ‏شوید ... اگــر خواب ببینید ke در پشت بامى خوابیده ‏اید ؛ be ایــن معناست ke دشمنانتان نمى ‏توانند be شما آسیب برسانند .

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱ـ اگــر خواب ببینید بر پشت بام خانه ای ایستاده اید ؛ علامت آن اســت ke be سعادتی بی کران دست خواهید یافت ... امــا اگــر احساس کنید از پشت بام سقوط می کنید ؛ نشانه آن اســت ke در زندگی هیچ تکیه گاه محکمی نخواهید داشت .

  ۲ـ اگــر خواب ببینید بام خانه ای در حال فرو ریختن اســت ؛ علامت آن اســت ke ba مصیبتی ناگهانی مواجه خواهید شــد .

  ۳ـ اگــر خواب ببینید سقف خانه ای ra تعمیر می کنید ؛ نشانه آن اســت ke be سرعت بر ثروت شما افزوده خواهد شــد .

  ۴ـ خوابیدن بر پشت بام در خواب ؛ علامت آن اســت ke از گزند دشمنان همواره محفوظ خواهید ماند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE