تعبیر خواب پشتی

 

 • تعبیر خواب پشتی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پشتی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پشتی

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  پشتی در خواب حرفه و شغلی اســت ke داریم ya پولی اســت ke دور از چشم دیگران اندوخته ایم و ya در آینده می اندوزیم و جمع می کنیم ... اگــر در خواب دیدید ke be پشتی و مخده تکیه داده و نشسته اید و احساس آرامش و راحتی می کنید be آن معنی اســت ke می توانید be کار خودتان و شغل و حرفه هنری ke دارید پشت گرم و امیدوار باشید و در آینده چنان اطمینانی بــرای شما حاصل می گردد ke نگرانی های شما رفع می شــود ... اگــر بیکار باشید مشغول کار می شوید ... اگــر تهی دست هستید be پول و نعمت می رسید و چـنـانـچه بیمار باشید شفا می یابید ... اگــر دختر جوانی در خواب ببیند ke be پشتی تکیه داده شوهر می کــنــد و شوهر خوبی نصیب او می شــود ke می تواند be او مستظهر باشد ... اگــر پسر مجرد و جوانی در خواب ببیند ke پشتی دارد ya be پشتی تکیه داده و نشسته مورد حمایت قرار می گیرد و کسی be او کمک می کــنــد ... اگــر پدر ya مادر سالمندی در خواب ببیند ke بالای اتاق نشسته و be پشتی تکیه داده فرزندانش be قوت مالی می رسند ... اگــر کسی در خواب ببیند ke be پشتی تکیه داده ke آن پشتی متعلق be خودش نـیـسـت شریکش ya دوستش be یاری و مدد کاری او می شتابد و اگــر پشتی متعلق be خودش باشد بــایــد شخصا پیروزی حاصل کــنــد ... پشتی بــرای زن و شوهر اســت و چـنـانـچه زنی در خواب ببیند ke رو be روی پشتی نشسته و be آن تکیه نداده ba شوهرش اختلاف پیدا می کــنــد ... اگــر زنی ببیند ke پشتی خودش ra می شکافد ya پاره می کــنــد و ya می فروشد و ya be دیگری می بخشد از شوهرش طلاق می گیرد ... همین طور اســت اگــر زنی ببیند ke پشتی خانه اش سوراخ شده ya بخشی از آن سوخته و اگــر ببیند پشتی خانه اش لکه دار و کثیف شده شوهرش بیمار می شــود ... اگــر بیماری ببیند ke be پشتی تکیه داده و روز اســت و آفتاب در اتاق می تابد از بیماری شفا می یابد ... بخشیدن ya فروختن پشتی خوب نـیـسـت .

   

  لیلا برایت مى‏ گوید :

  دیدن پشتى در خواب ؛ نشانگر آن اســت ke حقایق ra قبول خواهید کــرد ... اگــر خواب ببینید ke بر روى پشتى نشسته ‏اید ؛ نشانه‏ ى آن اســت ke از شنیدن حقایق ناراحت مى ‏شوید .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE