تعبیر خواب پشته

 

 • تعبیر خواب پشته
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پشته » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پشته

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  اگر دید ke در پشته زمین هامون نشسته بود ؛ ya بر پشته کوهی ؛ دلیل اســت بر مردی بزرگوار ؛ ke شرف و منزلت یابد و شرف و منزلت وی be قدر فراخی آن زمین بود ke پیرامون کوه اســت ... اگــر ببیند بر سر آن پشته ایستاده بود ؛ دلیل اســت ke be نزدیک مردی بزرگ شــود و از وی مال و حرمت یابد ... اگــر ببیند آن پشته ملک و موضع او اســت ؛ دلیل ke مردی بزرگ او ra قهر کــنــد و نعمت و مال او بستاند و be جای او مقیم شــود ... اگــر ببیند بعضی از آن پشته ملک اوست ؛ دلیل ke be قدر آن ؛ نعمت و مردی بزرگوار بی حرمت گردد و مضرت بیند ... اگــر ببیند بر آن پشته be دشواری و زحمت بالا همی رفت ؛ دلیل ke غم و اندوه بدو رسد .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

  پشته دیدن در خواب بر چهار وجه است

  اول : بلندی و والائی

  دوم : مال

  سوم : قوت و نیرو

  چهارم : تنومندی

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE