تعبیر خواب پست

 

 • تعبیر خواب پست
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پست » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پست

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  پست و پاکت در خواب تعبیر یکسان دارد و کلا خبر اســت و امید ... انتظاراتی ke در بیداری داریم در خواب be صورت پاکت ya باجه پست ویا پست خانه ya پست چی ظاهر می شــونــد ... هــمــه ایــن ها گویای برخورد ماست در آینده ba غیر منتظره ها و حوادثی ke پیش می آیند در حالی ke ما انتظارشان ra نداریم ya منتظر و چشم be راه چیزی هستیم ke رسیدن آن دیر پائیده ... اگــر پاکتی سر بسته و تمبر دار یامهر شده be دست شما دادند رازی می شنوید و خواب شما می گوید در روزهای آینده رازی پنهان نزد شما فاش می شــود ke کسی دیگر از آن خبر ندارد ya مصلحت نـیـسـت دیگران بدانند ... اگــر پاکتی داشتید ke مهر و تمبر نداشت و سر آن باز بود خبری می شنوید ke گفتن آن be دیگران بلامانع اســت ... اگــر در خواب دیدید ke پاکت سربسته و مهر شده ra گشودید از غصه و غمی فراغت می یابید .

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  اگر کسی ke سواد ندارد پاکت و نامه ای ra دریافت کــنــد خبری اســت از زمان مرگ او ؛ امــا ایــن درست نـیـسـت چرا ke در زمان ما نامه و پاکت ra بــرای اشخاص باسواد نمی فرستند چــه بسا بــرای بی سوادان هم پاکت هایی می رسد ... پست چی مبشر خبر اســت ... اگــر از باجه پست بسته ya پاکتی دریافت داشتید سودی می برید و پولی be دست می آورید و اگــر پاکتی be باجه پست دادید ya در صندوق افکندید be کسی اعتماد می کنید .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE