تعبیر خواب پسته

تعبیر خواب پسته

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب پسته
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پسته » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پسته

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  پسته در خواب اشتغال ذهنی و فکری اســت کــه گاه می تواند سرگرم کننده یــا امید بخش هم باشد ... دیدن پسته در خواب بــه ایــن معنی اســت کــه فکر می کنید و چـنـانـچه دیدید ظرفی پسته مقابل خویش دارید خواب شما می گوید کــه در روزهای آینده ذهن و فکری مشغول خواهید داشت و بــه چیز یــا چیزهایی کــه پیش می آیند فکر می کنید ... اگــر زن ها در خواب پسته ببینند غیبت می کـنـنـد و پشت سر ایــن و آن حرف می زنند ... چـنـانـچه ببینید کــه کسی پسته بــه شما داد باعث آشفتگی خاطر شما می شــود و اگــر دهنده پسته آشنا باشد موضوع خانوادگی اســت ... پوست پسته بدون مغز در خواب غم اســت و نتیجه مایوس کننده یک کار بــه خصوص کــه انــجـام می دهید ... اگــر ظرفی پر از پوست پسته در خواب دیدید در کاری شکست می خورید ولــی اگــر مغز پسته دیدید توفیق خواهید یافت و بدون زحمت زیاد سودی قابل توجه عایدتان می شــود ... اگــر مردی زن دار و متاهل ببیند کــه همسرش بــه او مغز پسته تعارف می کــنــد صاحب فرزند خوب رو و باهوش و فراستی می شــود ... درخت پسته خانواده پرهیاهو و شلوغ اســت ... چـنـانـچه مردی سالمند ببیند کــه در خانه اش درخت پسته روئیده و بار پسته تازه دارد هــمــه افراد خانواده اش یک جا جمع می شــونــد و موردی پیش می آید کــه گرد هم می آیند و زیاد جر و بحث می کـنـنـد ... اگــر دختر جوانی ببیند کــه مغز پسته می خورد عاشق می شــود و ازدواج می کــنــد امــا ازدواج او بعد از حرف های زیاد و گفتگوی طولانی انــجـام می پذیرد ... زنها اگــر از یکدیگر مغز پسته بگیرند حرف اســت و چیزهایی اســت کــه درباره هم می گویند ... بــه هــر حال دیدن پسته در خواب فکر اســت و اشتغال ذهنی و اگــر در جایی دیدید کــه پسته را غم و غصه نوشته اند درست نـیـسـت و ثابت نشده اســت .

   

  برچسب‌ها, , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب پسته”

  دیدگاه ها بسته شده اند.