تعبیر خواب پسته

 

 • تعبیر خواب پسته
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پسته » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پسته

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  پسته در خواب اشتغال ذهنی و فکری اســت ke گاه می تواند سرگرم کننده ya امید بخش هم باشد ... دیدن پسته در خواب be ایــن معنی اســت ke فکر می کنید و چـنـانـچه دیدید ظرفی پسته مقابل خویش دارید خواب شما می گوید ke در روزهای آینده ذهن و فکری مشغول خواهید داشت و be چیز ya چیزهایی ke پیش می آیند فکر می کنید ... اگــر زن ها در خواب پسته ببینند غیبت می کـنـنـد و پشت سر ایــن و آن حرف می زنند ... چـنـانـچه ببینید ke کسی پسته be شما داد باعث آشفتگی خاطر شما می شــود و اگــر دهنده پسته آشنا باشد موضوع خانوادگی اســت ... پوست پسته بدون مغز در خواب غم اســت و نتیجه مایوس کننده یک کار be خصوص ke انــجـام می دهید ... اگــر ظرفی پر از پوست پسته در خواب دیدید در کاری شکست می خورید ولــی اگــر مغز پسته دیدید توفیق خواهید یافت و بدون زحمت زیاد سودی قابل توجه عایدتان می شــود ... اگــر مردی زن دار و متاهل ببیند ke همسرش be او مغز پسته تعارف می کــنــد صاحب فرزند خوب رو و باهوش و فراستی می شــود ... درخت پسته خانواده پرهیاهو و شلوغ اســت ... چـنـانـچه مردی سالمند ببیند ke در خانه اش درخت پسته روئیده و بار پسته تازه دارد هــمــه افراد خانواده اش یک جا جمع می شــونــد و موردی پیش می آید ke گرد هم می آیند و زیاد جر و بحث می کـنـنـد ... اگــر دختر جوانی ببیند ke مغز پسته می خورد عاشق می شــود و ازدواج می کــنــد امــا ازدواج او بعد از حرف های زیاد و گفتگوی طولانی انــجـام می پذیرد ... زنها اگــر از یکدیگر مغز پسته بگیرند حرف اســت و چیزهایی اســت ke درباره هم می گویند ... be هــر حال دیدن پسته در خواب فکر اســت و اشتغال ذهنی و اگــر در جایی دیدید ke پسته ra غم و غصه نوشته اند درست نـیـسـت و ثابت نشده اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE