تعبیر خواب پستان

تعبیر خواب پستان

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب پستان
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پستان » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پستان

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  اگر مردی ببیند کــه پستان مردی می مکد ؛ دلیل کــه بیمار شــود ... اگــر زنش آبستن بود ؛ پسر آورد ... اگــر زن ببیند کــه از پستان میخورد ؛ دلیل کــه کار دنیا بر وی بسته شــود .

   

  جابر مغربی می گوید :

  پستان مرد در خواب ؛ زن او اســت و پستان زن ؛ دختر وی ... اگــر زنی ببیند پستان او بریده اســت ؛ دلیل کــه دختری بمیرد ... اگــر مردی ببیند کــه بریده اســت ؛ زنش بمیرد ... اگــر زنی ببیند در زیر پستان ؛ پستانی دیگر برآمد ؛ دلیل کــه دختر آورد ... اگــر ببیند هــر دو پستان او بزرگ شده بود ؛ دلیل کــه احوال فرزندانش نیکو اســت ؛ یــا دختر را بــه شوهر دهد ... اگــر ببیند از هــر دو پستان خود شیر می خورد ؛ دلیل اســت کــه او را غم و ملامت رسد ... اگــر ببیند از پستان وی شیر بــه شکم او می شــد ؛ دلیل او را زیانی رسد ... اگــر ببیند کــه یک پستان بسوخت ؛ دلیل کــه دخترش را شغلی افتد از پادشاهی ... اگــر ببیند بر مالش زیادت شــود ؛ لیکن بــا مردمان ملامت اســت ... اگــر زنی ببیند کــه او را پستان آویخته بودند ؛ دلیل کــه از حرام پسری آورد .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

  دیدن پستان در خواب بر پنج وجه است

  اول : فرزندان

  دوم : دختران

  سوم : خادمان

  چهارم : دوستان

  پنجم : برادران

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  معبران پستان را در خواب دختر تعبیر کرده اند و شیری کــه از پستان می تراود نوشته اند کــه نعمت اســت کــه باز بــه همان دختر باز می گردد و مربوط می شــود ... خون بــه جای شیر از پستان ؛ مالی اســت حرام و پولی اســت غیر مشروع کــه از طریق غیر مجاز تحصیل می گردد و برخی از معبران نوشته اند مال یــا غنیمتی اســت کــه بــا رنج و ستیز بــه دست می آید اگــر زنی در خواب ببیند بــه جای شیر از پستانش خون می تراود از طرف دخترش بــه او رنج و ملال می رسد ... اگــر مردی ببیند کــه پستانش شیر آورده چـنـانـچه مجرد باشد عاشق می شــود و ازدواج می کــنــد و اگــر متاهل باشد بــه نعمت و ثروت می رسد ... بــرای زن و دختر جوان دیدن ایــن خواب کاملا طبیعی اســت و نشانه سلامت و عمر طولانی اســت ... برخی از معبران نوشته اند پستان مرد در خواب همسر او اســت و پستان زن دختر او و پستان دختر سلامت و عشق و احساس او ... اگــر زنی ببیند کــه پستان او را بریده اند جان و سلامت دخترش در خطر اســت و خواب از یک حادثه نامیمون خبر می دهد و اگــر دختری ببیند کــه پستان او را بریده اند در عشق شکست می خورد و در مراحل احساسی کــه در پیش دارد کامیاب نمی شــود .

   

  آنلی بیتون مى ‏گوید :

  دیدن پستان حیوانات شیرده در خواب ؛ بیانگر آن اســت کــه شما دچار ضرر و زیان مالى مى ‏شوید .

   

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب پستان”

  دیدگاه ها بسته شده اند.