تعبیر خواب پستان

 

 • تعبیر خواب پستان
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پستان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پستان

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  اگر مردی ببیند ke پستان مردی می مکد ؛ دلیل ke بیمار شــود ... اگــر زنش آبستن بود ؛ پسر آورد ... اگــر زن ببیند ke از پستان میخورد ؛ دلیل ke کار دنیا بر وی بسته شــود .

   

  جابر مغربی می گوید :

  پستان مرد در خواب ؛ زن او اســت و پستان زن ؛ دختر وی ... اگــر زنی ببیند پستان او بریده اســت ؛ دلیل ke دختری بمیرد ... اگــر مردی ببیند ke بریده اســت ؛ زنش بمیرد ... اگــر زنی ببیند در زیر پستان ؛ پستانی دیگر برآمد ؛ دلیل ke دختر آورد ... اگــر ببیند هــر دو پستان او بزرگ شده بود ؛ دلیل ke احوال فرزندانش نیکو اســت ؛ ya دختر ra be شوهر دهد ... اگــر ببیند از هــر دو پستان خود شیر می خورد ؛ دلیل اســت ke او ra غم و ملامت رسد ... اگــر ببیند از پستان وی شیر be شکم او می شــد ؛ دلیل او ra زیانی رسد ... اگــر ببیند ke یک پستان بسوخت ؛ دلیل ke دخترش ra شغلی افتد از پادشاهی ... اگــر ببیند بر مالش زیادت شــود ؛ لیکن ba مردمان ملامت اســت ... اگــر زنی ببیند ke او ra پستان آویخته بودند ؛ دلیل ke از حرام پسری آورد .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

  دیدن پستان در خواب بر پنج وجه است

  اول : فرزندان

  دوم : دختران

  سوم : خادمان

  چهارم : دوستان

  پنجم : برادران

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  معبران پستان ra در خواب دختر تعبیر کرده اند و شیری ke از پستان می تراود نوشته اند ke نعمت اســت ke باز be همان دختر باز می گردد و مربوط می شــود ... خون be جای شیر از پستان ؛ مالی اســت حرام و پولی اســت غیر مشروع ke از طریق غیر مجاز تحصیل می گردد و برخی از معبران نوشته اند مال ya غنیمتی اســت ke ba رنج و ستیز be دست می آید اگــر زنی در خواب ببیند be جای شیر از پستانش خون می تراود از طرف دخترش be او رنج و ملال می رسد ... اگــر مردی ببیند ke پستانش شیر آورده چـنـانـچه مجرد باشد عاشق می شــود و ازدواج می کــنــد و اگــر متاهل باشد be نعمت و ثروت می رسد ... بــرای زن و دختر جوان دیدن ایــن خواب کاملا طبیعی اســت و نشانه سلامت و عمر طولانی اســت ... برخی از معبران نوشته اند پستان مرد در خواب همسر او اســت و پستان زن دختر او و پستان دختر سلامت و عشق و احساس او ... اگــر زنی ببیند ke پستان او ra بریده اند جان و سلامت دخترش در خطر اســت و خواب از یک حادثه نامیمون خبر می دهد و اگــر دختری ببیند ke پستان او ra بریده اند در عشق شکست می خورد و در مراحل احساسی ke در پیش دارد کامیاب نمی شــود .

   

  آنلی بیتون مى ‏گوید :

  دیدن پستان حیوانات شیرده در خواب ؛ بیانگر آن اســت ke شما دچار ضرر و زیان مالى مى ‏شوید .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE