تعبیر خواب پستان بند

 

 • تعبیر خواب پستان بند
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پستان بند » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پستان بند

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  پستان بند در خواب ؛ زن ra عز و مرتبت و کامروائی بود و مردان ra زخم تازیانه و غم واندیشه ... اگــر زنی ببیند ke پستان بند نو و تازه داشت ؛ دلیل بود ke عز و مرتبت یابد و be کام رسد ... اگــر زنی ببیند ke پستان بند داشت ؛ دلیل بود ke مال و نعمت یابد و شادمان گردد ... اگــر مردی ببیند ؛ دلیل بر خذلان و نامردای از همگان اســت .

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  داشتن پستان بند بــرای زنان امری اســت عادی ke بر زیبایی و تناسب آنها می افزاید و بــرای مردان غیر طبیعی اســت و زشت ... در خواب نــیــز همین معنی ra می رساند چــون اگــر مردی در خواب ببیند ke پستان بند بسته ba آشفتگی کارها و نابسامانی امور شغلی رو be رو می شــود بی آن ke جنبه مالی و مادی داشته باشد ولــی اگــر زنی ببیند ke پستان بند بسته بــرای او شعفی پیش می آید مخصوصا پستان بند نو و سفید باشد ... تعارف پستان بند be دیگری تامین شرف و آبروست بــرای هدیه گیرنده ... اگــر زنی be زنی دیگر پستان بند تعارف کــنــد ya بــرای او از بازار بخرد عملی می کــنــد ke در نتیجه be گیرنده پستان بند سودی اخلاقی می رسد نه مالی و چـنـانـچه ایــن پستان بند be مردی تعارف شــود کاری انــجـام می گیرد ke be حیثیت و آبروی او خدشه وارد می آید ... پستان بند بــرای دختران جوان نوید عشق اســت ولــی بــرای پسران جوان نامطلوب اســت ...  کرست نــیــز از پوشش های مخصوص خانم ها اســت و دیدن آن در خواب بــرای مردان خوب نـیـسـت ... چـنـانـچه مردی در خواب ببیند ke کرست بسته ya کرست خریده ke نمی داند be چــه کارش می آید نشان آن اســت ke نزد مردم شرمنده می شــود و عملی خلاف انــجـام می دهد ke شایستگی سرزنش و ملامت پیدا می کــنــد ... اگــر خانمی در خواب ببیند ke کرست نو بسته چـنـانـچه مجرد باشد خواستگار پیدا می کــنــد و اگــر شوهر داشته باشد نزد شوهرش محبوبیت می یابد ... کرست کهنه تعبیر معکوس دارد و چـنـانـچه خانمی ببیند کرست پاره و نامناسبی دارد از چشم شوهرش می افتد ... اگــر زنی در خواب ببیند از شوهرش کرست هدیه گرفته صاحب فرزند می شــود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE