تعبیر خواب پر

 

 • تعبیر خواب پر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پر

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  اگر کسی در خواب دید او ra پرها اســت چــون پرمرغ ؛ دلیل ke او ra مهتری و بزرگی اســت be قدر پرها و بعضی از معبران گویند : پر دیدن be خواب ؛ قوت پناه اســت .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  اگر دید پرها داشت و می پرید ؛ دلیل اســت ke be سفر رود و کارش نیکو شــود ... اگــر ببیند ba خود پر مرغ داشت ؛ دلیل اســت ke be قدر آن وی ra خیر و منفعت حاصل شــود ... اگــر ببیند پرهای او بیفتاد ؛ دلیل ke از بزرگی و جاه بیفتد و مالش نقصان گردد .

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  پر در خواب های ما آبروست و امکانات مالی ... دیدن پر در خواب بد نـیـسـت و چـنـانـچه در خواب دیدید ke پر دارید be رفاه دست و پا گیر می رسید ... منظور پری اســت ke در بالش می ریزیم مثل پر قو ya پر مرغ و چـنـانـچه ببینید ke مقداری پر جمع آوری کرده اید و پرها ra جایی انباشته اید خواب شما می گوید ke be رفاه و نعمت می رسید ولــی ایــن رفاه دست و پا گیر اســت همان طور ke پر وقتی be لباس و موی سر و دست و صورتتان بچسبد جدا کردن پرها از لای مو و لباس مشکل می شــود و وقت می گیرد ... اگــر در خواب احساس کنید ke پر داشته اید و پرهای شما ریخته ya در حال ریختن اســت نگران آن باشید ke be شما زیان مالی وارد آید و ya be حیثیت و آبروی شما لطمه بزنند ... اگــر دیدید ke بال دارید خواب شما می گوید ke امکانات شما فزونی می یابد و کارهایی ra ke نمی توانستید بکنید قادر خواهید شــد ke انــجـام دهید ... اگــر در خواب ببینید ke بال دارید و اینجا و آنجا پرواز می کنید خواب شما می گوید ke be سفر می روید ... اگــر دیدید ke مثل مرغ بال درآورده اید نشان آنست ke be بزرگی می رسید ؛ البته در حد شغل و سمتی ke دارید ... be هــر حال دیدن پر در خواب خوب اســت بخصوص اگــر سفید باشد و ایــن چنین پری گویای امکانات و آبروی بیننده خواب اســت .

   

  لوک اویتنهاو می گوید :

  پر : افتخار ؛ پیروزی

  پر سیاه : عزاداری

  پر بر تن کردن : سفری بزرگ

  پر سفید : شما آبروی خود ra خواهید خرید .

   

  لیلا برایت مى ‏گوید :

  دیدن پرهاى سفید در خواب ؛ بیانگر آن اســت ke فکرهاى بیهوده در سر دارید ... دیدن پرهاى سیاه در خواب ؛ نشانه ‏ى غم و اندوه اســت ... اگــر در خواب ببینید ke از پر براى تزیین استفاده مى ‏کنید ؛ نشانه‏ ى آن اســت ke روزهاى خوشى پیش رو دارید .

   

  آنلی بیتون مى ‏گوید :

  ۱ـ اگــر خواب ببینید پر هایی ke گرداگرد شما پراکنده اند بر زمین می نشینند ؛ نشانه آن اســت ke سنگینی مسئولیتهای زندگی ra be تنهایی بر شانة خود حمل می کنید .

  ۲ـ دیدن پرهای عقاب در خواب ؛ نشانه آن اســت ke آرزوهای شما برآورده خواهد شــد .

  ۳ـ دیدن پر جوجه ها در خواب ؛ علامت تحمل آزار و اذیتهای اندک اســت .

  ۴ـ اگــر خواب ببینید پر اردک ya غاز می خرید ya می فروشید ؛ نشانه موفقیت و خوشبختی اســت .

  ۵ـ دیدن پرهای سیاه در خواب ؛ نشانه نومیدی در روابط دوستانه اســت .

  ۶ـ اگــر زنی در خواب پر شتر مرغ ya پرهای تزئینی دیگری ببیند ؛  علامت آن اســت ke در کارهای اجتماعی پیشرفت می کــنــد ...  اما دیگران روش او ra بــرای پیشرفت در کارهای اجتماعی نمی توانند be کار گیرند .

  ۷ـ اگــر فردی ke be ادبیات علاقمند اســت خواب پر ببیند ؛ علامت آن اســت ke دوره ای از زندگی اش ba موفقیت همراه خواهد بود .

  ۸ـ اگــر دختری خواب ببیند کلاهی ke بر سر گذاشته be پری مزین شده اســت ؛ نشانه آن اســت ke توفیق و اقبال او در زندگی ؛ be جذابیت هایش بستگی خواهد داشت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE