تعبیر خواب پر

تعبیر خواب پر

 

 • تعبیر خواب پر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پر » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پر

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  اگر کسی در خواب دید او را پرها است چون پرمرغ ، دلیل که او را مهتری و بزرگی است به قدر پرها و بعضی از معبران گویند : پر دیدن به خواب ، قوت پناه است .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  اگر دید پرها داشت و می پرید ، دلیل است که به سفر رود و کارش نیکو شود . اگر ببیند با خود پر مرغ داشت ، دلیل است که به قدر آن وی را خیر و منفعت حاصل شود . اگر ببیند پرهای او بیفتاد ، دلیل که از بزرگی و جاه بیفتد و مالش نقصان گردد .

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  پر در خواب های ما آبروست و امکانات مالی . دیدن پر در خواب بد نیست و چنانچه در خواب دیدید که پر دارید به رفاه دست و پا گیر می رسید . منظور پری است که در بالش می ریزیم مثل پر قو یا پر مرغ و چنانچه ببینید که مقداری پر جمع آوری کرده اید و پرها را جایی انباشته اید خواب شما می گوید که به رفاه و نعمت می رسید ولی این رفاه دست و پا گیر است همان طور که پر وقتی به لباس و موی سر و دست و صورتتان بچسبد جدا کردن پرها از لای مو و لباس مشکل می شود و وقت می گیرد . اگر در خواب احساس کنید که پر داشته اید و پرهای شما ریخته یا در حال ریختن است نگران آن باشید که به شما زیان مالی وارد آید و یا به حیثیت و آبروی شما لطمه بزنند . اگر دیدید که بال دارید خواب شما می گوید که امکانات شما فزونی می یابد و کارهایی را که نمی توانستید بکنید قادر خواهید شد که انجام دهید . اگر در خواب ببینید که بال دارید و اینجا و آنجا پرواز می کنید خواب شما می گوید که به سفر می روید . اگر دیدید که مثل مرغ بال درآورده اید نشان آنست که به بزرگی می رسید ، البته در حد شغل و سمتی که دارید . به هر حال دیدن پر در خواب خوب است بخصوص اگر سفید باشد و این چنین پری گویای امکانات و آبروی بیننده خواب است .

   

  لوک اویتنهاو می گوید :

  پر : افتخار ؛ پیروزی

  پر سیاه : عزاداری

  پر بر تن کردن : سفری بزرگ

  پر سفید : شما آبروی خود را خواهید خرید .

   

  لیلا برایت مى ‏گوید :

  دیدن پرهاى سفید در خواب ، بیانگر آن است که فکرهاى بیهوده در سر دارید . دیدن پرهاى سیاه در خواب ، نشانه ‏ى غم و اندوه است . اگر در خواب ببینید که از پر براى تزیین استفاده مى ‏کنید ، نشانه‏ ى آن است که روزهاى خوشى پیش رو دارید .

   

  آنلی بیتون مى ‏گوید :

  ۱ـ اگر خواب ببینید پر هایی که گرداگرد شما پراکنده اند بر زمین می نشینند ، نشانه آن است که سنگینی مسئولیتهای زندگی را به تنهایی بر شانة خود حمل می کنید .

  ۲ـ دیدن پرهای عقاب در خواب ، نشانه آن است که آرزوهای شما برآورده خواهد شد .

  ۳ـ دیدن پر جوجه ها در خواب ، علامت تحمل آزار و اذیتهای اندک است .

  ۴ـ اگر خواب ببینید پر اردک یا غاز می خرید یا می فروشید ، نشانه موفقیت و خوشبختی است .

  ۵ـ دیدن پرهای سیاه در خواب ، نشانه نومیدی در روابط دوستانه است .

  ۶ـ اگر زنی در خواب پر شتر مرغ یا پرهای تزئینی دیگری ببیند ،  علامت آن است که در کارهای اجتماعی پیشرفت می کند .  اما دیگران روش او را برای پیشرفت در کارهای اجتماعی نمی توانند به کار گیرند .

  ۷ـ اگر فردی که به ادبیات علاقمند است خواب پر ببیند ، علامت آن است که دوره ای از زندگی اش با موفقیت همراه خواهد بود .

  ۸ـ اگر دختری خواب ببیند کلاهی که بر سر گذاشته به پری مزین شده است ، نشانه آن است که توفیق و اقبال او در زندگی ، به جذابیت هایش بستگی خواهد داشت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE