تعبیر خواب پر پهن

 

 • تعبیر خواب پر پهن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پر پهن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پر پهن

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  پر پهن در خواب دیدن دلیل بر اندیشه اســت و خوردنش دلیل بر مضرت .

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  پر پهن ba فتح هــر دو پ در لغت be معنی خرفه اســت و آن نوعی سبزی اســت ke بیشتر وحشی می روید و ماکول اســت ... be ندرت مــمــکن اســت در خواب پر پهن ya خرفه ببینیم و be درستی تشخیص دهیم ke خرفه اســت امــا اگــر دیدیم حکم دیگر سبزی ها ra دارد و be نوشته معبران کهن دیدنش نشان فکر و خیال اســت و خوردن و داشتن آن دلیل بر غصه و نگرانی ... اگــر کسی در خواب خرفه be شما داد و شما آن ra شناختید ya دهنده تصریح کــرد ke آنچه می دهد خرفه اســت ؛ موجبی پیدا می شــود ke کسی بــرای شما اندوه و غصه be وجود می آورد ولــی اگــر در خواب نگرفتید ya گرفتید و دور ریختید خوب اســت چــون از غم رهایی می یابید ... چیدن و دادن آن be دیگران نــیــز همین تعبیر ra دارد be ایــن معنی ke شما بــرای آنها غصه be وجود می آورید و اگــر در سفره بود بین زن و شوهر اختلاف منجر be کدورت پیدا می شــود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE