تعبیر خواب پری دریایی

 

 • تعبیر خواب پری دریایی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پری دریایی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پری دریایی

   

  آنلی بیتون مى ‏گوید :

  ۱ـ اگــر خواب ببینید در آبهایی روشن چند پری دریایی تن خود ra می شویند ؛ نشانه آن اســت ke غرایز شهوت آلود ؛ شما ra be راهی تاریک خواهد کشاند .

  ۲ـ اگــر خواب ببینید پری دریایی از دریا بیرون آمده اســت ؛ علامت آن اســت ke be نومیدی شدید دچار خواهید شــد .

  ۳ـ اگــر دختری خواب ببیند پریان دریایی در آبها تن خود ra می شویند ؛ علامت آن اســت ke دیگران be او محبت و لطف زیادی خواهند کــرد .

  ۴ـ اگــر دختری خواب ببیند مبدل be پری دریایی شده اســت ؛ نشانه آن اســت ke ba جذابیت و زیبایی خود be دیگران فخر خواهد فروخت .

   

  لیلا برایت مى‏ گوید :

  دیدن پرى دریایى زیبا در خواب ؛ بیانگر وقوع پیشامدهاى غیرمترقبه اســت ... اگــر در خواب چند پرى زشت ra مشاهده کنید ؛ یعنى در انــجـام کارها دچار مشکل مى ‏شوید .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE