تعبیر خواب پریدن

 

 • تعبیر خواب پریدن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پریدن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پریدن

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  پریدن و جستن در خواب تحول اســت در زندگی بیننده خواب ... اگــر در خواب ببینیم ke جست و خیز می زنیم و می پریم ya از زمین روی دیوار می پریم و از دیوار روی بام be همان نسبت ke بالا می رویم خواب ما از یک دگرگونی همراه ba پیشرفت خبر می دهد و اگــر عکس ایــن بود تحولی پیش می آید ke در نتیجه تنزل می یابیم ... اگــر بیننده خواب ببیند ke می جهد و be راهی دور می رود نشان آن اســت ke سفری در پیش دارد be طول جهش در خواب ... اگــر در خواب از خشکی be آبی صاف و روشن جستیم ke در آن آب ماهی بود و شن ریزه های کف آب دیده می شــد خوابی اســت بسیار امید بخش و خوب چرا ke از یک پیروزی بزرگ خبر می دهد ولــی اگــر آب کدر و گل آلود بود خبری اســت از یک شکست ... اگــر آب متعفن بود و در آن جستیم گرفتار یک بیماری فوری و ناگهانی می شویم ... همین حال اســت اگــر از جایی روشن be تاریکی بپریم ... چـنـانـچه بیننده خواب ببیند از جایی تاریک be محلی روشن می جهد تحولی مطلوب پیش می آید و مشکل او گشوده می گردد ... اگــر بیننده خواب ببیند ke بــرای جستن عصا و ya چوبی be دست دارد be کسی تکیه می کــنــد ... اگــر آن عصا چوبی بود تکیه گاهش محکم نـیـسـت و اگــر آهنین بود محل اتکا او محکم اســت ... be طور کلی جستن در خواب قبول تحول اســت و سفر نــیــز نوعی تحول و دگرگونی اســت در زندگی زیــرا معبران کهن جستن ra be سفر رفتن تعبیر کرده اند .

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱ـ اگــر خواب ببینید از روی چیزی می پرید ؛ علامت آن اســت ke ba کوشش be هــر چــه ke می خواهید دست می یابید ... امــا اگــر خواب ببینید در حین پریدن be زمین می افتید ؛ علامت آن اســت ke اتفاق های تلخ ؛ ادامه زندگی ra ناممکن می سازد .

  ۲ـ اگــر خواب ببینید از روی دیواری be پایین می پرید ؛ علامت آن اســت ke در امور عاطفی شکست خواهید خورد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE