تعبیر خواب پرچم

 

 • تعبیر خواب پرچم
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پرچم » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پرچم

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  علم (پرچم) در خواب دیدن ؛ دلیل بر سفر اســت ... اگــر ببیند پادشاه علمی be وی داد ؛ دلیل جاه و بزرگی اســت ؛ خاصه علم ra سفید ya سبز بیند .

   

  جابر مغربی می گوید :

  اگر ببیند علمی سفید و بزرگ داشت ؛ دلیل ke ba توانگری صحبت دارد و از وی منفعت یابد ... اگــر ببیند علمی سیاه داشت ؛ دلیل ke قاضی ya خطیب گردد .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

  دیدن علم be خواب بر چهار وجه است

  اول : ریاست و مهتری

  دوم : سفر

  سوم : جاه ؛ مقام و بزرگی

  چهارم : نیکی احوال (خوبی وضع و حال)

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  اگر در خواب پرچم کشور خودتان ra ببینید ؛ بیانگر موفقیت در انــجـام کارها اســت ... علامت دادن ba پرچم در خواب ؛ be ایــن معناست ke موضوعى آبروى شما ra تهدید مى‏ کــنــد .

   

  لیلا برایت مى‏ گوید :

  برافراشته کردن پرچم در خواب ؛ نشانه ‏ى غم و اندوه اســت ... اگــر خواب ببینید پرچم ra پایین مى ‏آورید ؛ نشانه آن اســت ke پى be اشتباهات خود خواهید برد ... دیدن پرچم سیاه در خواب ؛ نشانه‏ توطئه‏ ى دشمنان اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE