تعبیر خواب پروانه

 

 • تعبیر خواب پروانه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پروانه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پروانه

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  پروانه در خواب ؛ مردی ضعیف و نادان اســت ke خود ra be نادانی در هلاکت می اندازد .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  اگر ببیند پروانه از پــس پشت او بپرید و آن کس او ra نگرفت ؛ دلیل ke be کنیزکی دوشیزه دست دراز کــنــد از او مضرت نرسد ... اگــر ببیند پروانه ra بکشت ya در دست او هلاک شــد ؛ دلیل ke فرزندش هلاک شــود .

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  پروانه هم انسان سبک مغز و احمق و جلف اســت و هم هوس اســت و از نوع هوس های زودگذر بخصوص هوس های جوانانه و کودکانه ... پروانه در خواب های ما معرف سبکی و جلفی نــیــز هست ... چـنـانـچه در خواب خود فــقــط پروانه ای دیدید ke be تماشای آن ایستاده بودید ضمیر نا خود آگاه شما از طلوع یک هوس در زندگیتان خبر می دهد و ایــن ke be پیروی از ایــن هوس شان خویش ra تخفیف می دهید ... اگــر be دنبال پروانه ای می دویدید و می خواستید او ra بگیرید خواب شما می گوید ke be دنبال هوس می روید ke رسیدن ya نرسیدن be آن تغییری در زندگی شما پدید نمی آورد ... چـنـانـچه مردی سالمند و متکفل یک خانواده در خواب ببینید ke be دنبال پروانه ای می رود ya پروانه ای ra گرفته be نوشته ابن سیرین ضعف و نادانی خود ra بروز می دهد ke در شان و مرتبه او نـیـسـت ... حال اگــر در خواب دیدید ke پروانه ای ra be عمد کشتید خواب شما می گوید ke باطنا نمی خواهید هوس باز و متلون شناخته شوید ولــی در زندگی شما پیش می آید ke بــایــد ba هوشیاری و دانایی ba آن برخورد کنید ... be طور کلی پروانه بیشتر هوس اســت و داشتن آن هوس بازی اســت و پروانه بزرگ و خوش رنگ ke نقوش زیبا روی پر و بال خویش دارد یک زن خوب روی فتان اســت و نوشته اند ke be دنبال چنین پروانه ای دویدن و رفتن استقبال از مهلکه اســت ... اگــر پروانه ای پرواز کنان آمد و بر دست و سر شما نشست جذبه ای و هوسی شما ra اغوا می کــنــد و فریب می دهد ... گرفتن و حبس کردن پروانه در شیشه ya خشکاندن آن در آلبوم و کتاب ؛ تقوی و پاکی و پرهیزکاری اســت .

   

  لوک اویتنهاو می گوید :

  پروانه : بی وفایی ؛ خیانت

   

  لیلا برایت مى‏ گوید :

  مشاهده‏ ى پروانه در خواب ؛ بیانگر آشنایى ba افراد غیرقابل اعتماد اســت ... اگــر در خواب ببینید ke پروانه‏ اى گرفته ‏اید ؛ be ایــن معناست ke دچار خیانت مى ‏شوید .

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱ـ دیدن پروانه میان گلها و بر فراز چمنهای سبز در خواب ؛ دلالت بر آن دارد ke کامیاب و پیروز خواهید شــد .

  ۲ـ اگــر پروانه ها ra در حال پرواز ببینید ؛ نشانه آن اســت ke از دوستانی ke دور از شما زندگی می کـنـنـد توسط نامه ya افرادی ke ba آنان دیدار داشته اند ؛ باخبر خواهید شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE