تعبیر خواب پرواز کردن

 

 • تعبیر خواب پرواز کردن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پرواز کردن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پرواز کردن

   

  حضرت دانیال (ع) می گوید :

  اگر ببیند چــون مرغ از جائی be جائی می پرید ؛ دلیل ke be سفر رود و be قدر بلندی و پریدن وی از زمین بلندی و شرف یابد ... اگــر ببیند راست be آسمان می رفت ؛ دلیل ke او ra مضرت رسد ... اگــر ببیند چندان پرواز کــرد در هوا ke be آسمان رسید و در آسمان ناپدید شــد و زمین نیامد ؛ دلیل ke زود از دنیا رحلت کــنــد .

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  اگر کسی ببیند از جانب قبله بپرید و باز be جای خویش آمد ؛ دلیل ke از سفر زود بازآید ؛ بامنفعت بسیار؛ خاصه چــون ببیند ke پرها دارد ... اگــر ببیند بی پر همی پرید ؛ دلیل ke از حال خود بگردد ... اگــر ببیند از بام خویش be بامی دیگر می پرید ؛ دلیل ke زن طلاق دهد و زنی دیگر خواهد ya کنیزکی خرد .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  اگر دید be آسمان بپرید ؛ دلیل ke حج کــنــد ... اگــر دید از سرای خود be سرای مجهول بپرید ؛ دلیل ke اجل او نزدیک باشد و بــایــد از گناه توبه کــنــد ... اگــر ببیند پرها داشت ؛ لیکن be خلاف پر مرغان ؛ دلیل ke بیمار شــود و be نزدیک هلاک رسد و عاقبت شفا یابد ... اگــر دید از جائی be جائی پرواز نمود ؛ دلیل ke سفر نماید .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

  پریدن در خواب بر پنج وجه است

  اول : سفر

  دوم : حج

  سوم : بزرگی

  چهارم : تغییر حال

  پنجم : بیماری و مرگ

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  پرواز در خواب نیکو اســت مگر ایــن ke مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید ke دیگر زیر پای خود ra نبینید ... ایــن ra معبران بد دانسته اند و معتقدند ke حیات بیننده خواب ra خطری حتمی تهدید می کــنــد ... پریدن بیشتر سفرکردن تعبیر شده ya زن گرفتن ... امــا اگــر دیدید ke پرواز می کنید و از جایی برمی خیزید و be آرامی جای دیگر فرود می آیید تحول و دگرگونی در زندگی شما be وجود می آید ke دل خواه اســت ... اگــر جای سبز و خرمی فرود آمدید از ایــن تحول و دگر گونی سود می برید ... پرواز در شب تحولی اســت آمیخته be اندوه و غم ya سفری اســت ke خستگی و رنج دارد و و سود ندارد ... گاه در خواب می بینید ke پرواز می کنید امــا می خواهید خود ra be لبه دیوار ya بالای برج و ya نقطه دیگری برسانید و هــر چــه تلاش می کنید نمی توانید ... ایــن نشانه آن اســت ke در تحولات آینده زندگی بــرای رسیدن be هدف های تعیین شده دچار مشکل و سختی می شوید و ya اصلا نمی رسید ... مجلسی نوشته اگــر کسی ببیند ke حین پرواز be زمین می افتد زن خود ra طلاق می دهد و زنی دیگر می گیرد امــا سقوط در خواب نمایانگر سقوط حرفه ای و شغلی اســت و گویای ایــن واقعیت ke بــرای ایجاد تحول ba ناکامی رو be رو می شوید ... مجموعا دیدن پرواز در خواب بد نـیـسـت و بهبود امور ra نوید می دهد .

   

  لوک اویتنهاو می گوید :

  پرواز کردن در آسمان ها : تجربیاتی شیرین

  داشتن بال : خوشبختی

   

  لیلا برایت مى‏ گوید :

  اگر در خواب ببینید ke بال و پر دارید و پرواز مى ‏کنید ؛ بیانگر گرفتارى و دردسر اســت ... پرواز ba هواپیما در خواب ؛ نشانه ‏ى ناامیدى و یأس اســت ... پرواز ba بالن در خواب ؛ نشانه‏ ى آن اســت ke be یکى از اهدافتان مى ‏رسید ... اگــر در خواب ببینید ke هنگام پرواز سقوط مى‏ کنید ؛ یعنى روزهاى سختى پیش رو دارید .

   

  آنلی بیتون مى ‏گوید :

  ۱ـ اگــر خواب ببینید در اوج آسمان پرواز می کنید ... نشانه آن اســت ke در امر ازدواج ba بدبختی هایی روبرو می شوید .

  ۲ـ اگــر خواب ببینید نزدیک be زمین پرواز می کنید ؛ نشانه آن اســت ke از بیماری و پریشانی نجات خواهید یافت .

  ۳ـ اگــر خواب ببینید بر فراز آبی گل آلود پرواز می کنید ؛ علامت آن اســت ke دشمنان be دنبال فرصتی مناسبند تا شما ra be دام بیندازند ؛ بــایــد مراقب اطراف خود باشید .

  ۴ـ اگــر خواب ببینید بر فراز مکان هایی مخروبه پرواز می کنید ؛ علامت آن اســت ke در محیط های مأیوس کننده ba بدبختی زندگی خواهید کــرد .

  ۵ـ اگــر خواب ببینید در حین پرواز درختان و گیاهان سبز ra تماشا می کنید ؛ علامت آن اســت ke بعد از تحمل ناراحتی و سختی در مدتی کوتاه ؛ خوشبختی شما ra در آغوش می گیرد .

  ۶ـ اگــر خواب ببینید در حین پرواز be خورشید نگاه می کنید ؛ علامت آن اســت ke بیهوده نگران هستید ؛ زیــرا در کارها be توفیق می رسید .

  ۷ـ اگــر خواب ببینید از کنار ماه و سیارات دیگر پرواز می کنید ؛ دلالت بر قحطی و جنگ دارد .

  ۸ـ اگــر خواب ببینید ba بال هایی سیاه پرواز می کنید ؛ نشانه نومیدی اســت ... اگــر در حین پرواز سقوط کنید ؛ علامت آن اســت ke در زندگی ؛ فردی منحط و پست می شوید ... اگــر در حین پرواز از خواب بیدار شوید ؛ علامت آن اســت ke دیگر بار مقام و منزلت خود ra بدست می آورید .

  ۹ـ اگــر مردی خواب ببیند ba بال های سفید بر فراز شاخ و برگ سبز درختان پرواز می کــنــد ؛ نشانه آن اســت ke در کارها پیشرفت می کــنــد و be آرزوهای خود دست می یابد و همچنین در امر ازدواج سعادتمند و خوشبخت خواهد شــد ... اگــر شاخ و برگ درختان خشکیده باشد ؛ علامت آن اســت ke بــرای رسیدن be آرزوهای خود بــایــد مبارزه کــنــد ... در کارها پیشرفتی ناچیز خواهد کــرد .

  ۱۰ـ اگــر دختری خواب ببیند از شهری be شهر دیگر پرواز می کــنــد ؛ و سرانجام بر نوک کلیسایی فرود می آید ؛ نشانه آن اســت ke خواستگاران دروغی بسیار خواهد داشت ke ba آنها مخالفت می کــنــد ... شاید مدتی بیمار شــود .

  ۱۱ـ اگــر دختری خواب ببیند در حینی ke پرواز می کــنــد be او تیراندازی می شــود ؛ نشانه آن اســت ke دشمنان می کوشند ke مانع پیشرفت او بــرای رسیدن be درجات بالاتر شــونــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE