تعبیر خواب پرنده

 

 • تعبیر خواب پرنده
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پرنده » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پرنده

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  اگر ببیند پرنده داشت و از دست او بپرید و دیگر بار be دست او آمد ؛ دلیل ke حاجت او روا شــود ... اگــر ببیند پرید ؛ دلیل ke بعضی از مال او برود .

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  پرنده در خواب مراد اســت مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ ؛ جغد ؛ خفاش ؛ کرکس و یکی دو نوع مرغان مرداب زی و مردخوار ke در جای خود توضیح داده می شــود ... پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند ke گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح اســت و be همین نحو پرنده خوش نقش بهتر اســت از پرندگان یک رنگ ya پرندگانی ke رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند ... اگــر در خواب دیدید ke پرنده ای دارید be مراد دل خود می رسید بخصوص اگــر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد ... ایــن گویای رسیدن be نهایت مراد اســت و مبارک خوابی اســت ... اگــر خود ra در پرنده فروشی مشاهده کردید و آن پرندگان be شما تعلق نداشتند و حــتـی نمی توانستید یکی از آن ها ra تصاحب کنید موردی پیش می آید ke از مشاهده کامروایی دیگران حسرت می خورید همان طور ke در مورد پرواز پرستوها در آسمان گفته شــد ... کبوتر سمبل عشق و صلح و دوستی اســت و کبوتر ماده زنی اســت صالح و پاکدامن و خوب و خوش خلق و چـنـانـچه در خواب دیدید کبوتری ماده دارید زنی ba ایــن خصوصیات در زندگی شما نقش می گیرد و دگر گونی هایی be وجود می آورد ... اگــر پرنده ra ba جوجه دیدید صاحب فرزند می شوید و اگــر چندین پرنده داشتید be مراد می رسید و کام شما از چند جهت روا می گردد ... اگــر پرنده ای داشتید ke پرید و شما هم be دنبالش رفتید مجذوب می شوید ya be سفر می روید و اگــر ایــن پرنده رفت و باز نگشت be نوشته مجلسی زیان می بینید و محتمل خسارت می شوید ... کشتن پرنده نــیــز خوب نـیـسـت ... در مورد هــر یک از پرندگان be جای خود توضیح داده می شــود ... ایــن حکم کلی در مورد پرنده اســت ... اگــر ببینید جغد ya کرکسی از دست شما پرید و رفت بلایی از شما دور می شــود و اگــر کبوتری رفت عشقی ra از دست می دهید ... گنجشک دوست مزاحم و وراج اســت .

   

  لوک اویتنهاو می گوید :

  پرنده : ملاقاتی خوشایند

  پرنده در حال پرواز : خبرهای خوش

  به دام انداختن پرنده : غم و غصه

  تخم پرندگان : ارث

  پرندگان در قفس : خبر رسیدن از ســوی فرزندان

  نشسته : سوگ

  در دست داشتن : شانس بزرگ

  دانه دادن be آنها : داشتن یک همراه شادمان

  پرندگان آبی – دریایی : غم

  پرندگان گذرا : آرزوهایی ke بر آورده خواهند شــد .

  پرنده کاکلی : پیشرفت سریع السیر ؛ عشق متقابل

   

  لیلا برایت مى ‏گوید :

  دیدن پرندگان در خواب ؛ نشانه‏ ى موفقیت در انــجـام کارها اســت ... اگــر پرنده ‏اى ra ببینید ke بر روى تخم خود نشسته ؛ be ایــن معناست ke be اهدافتان مى ‏رسید .

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱- دیدن پرندگان ba بالهای زیبا در خواب ؛ نشانه خوشبختی اســت .

  ۲- اگــر زنی در خواب پرندگانی زیبا ببیند ؛ نشانه آن اســت ke بزودی همسری دلخواه و ثروتمند خواهد یافت .

  ۳- اگــر درخواب پرندگانی ba بالهایی ریخته و خاموش ببینید ؛ نشانه رفتار ظالمانه اغنیا ba مردم فقیر اســت .

  ۴- دیدن پرنده ای زخمی در خواب ؛ نشانه آن اســت ke بــرای فرزند گمراه خود تأسف خواهید خورد .

  ۵- دیدن پرندگان در حال پرواز ؛ نشانه خوشبختی و پایان وضع نامطلوب زندگی اســت .

  ۶- گرفتن پرندگان در خواب ؛ نشانه رسیدن be خواسته هاست .

  ۷- اگــر کشاورزی خواب ببیند پرندگان ra ba تفنگ شکار می کــنــد ؛ نشانه محصول کم و اوضاع نابسامان اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE