تعبیر خواب پرستو

 

 • تعبیر خواب پرستو
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پرستو » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پرستو

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  اگر ببیند پرستو داشت ؛ ya کسی be وی داد ؛ دلیل ke ba کسی ke از او جدا شده اســت ؛ مؤانست گیرد و در مقام او قرار گیرد ... اگــر ببیند پرستو ra بکشت ya از دست بیفکند ؛ دلیل ke ba کسی ke مؤانست دارد جدائی جوید دور شــود .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  دیدن پرستو در خواب ؛ مردی توانگر باخرد اســت ... اگــر پرستو ماده بیند ؛ زنی توانگر ba خرد اســت ... اگــر ببیند پرستو از وی بپرید ؛ دلیل ke از مردی توانگر جدا گردد ... اگــر ببیند پرستو در دست او بِمُرد ؛ دلیل ke یار او بمیرد و رنج و اندوه بیند .

   

  جابر مغربی می گوید :

  اگر ببیند پرستوئی ra فراگرفت ؛ دلیل ke از غم ها فرج یابد و از ترس و بیم ایمن گردد .

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  پرستو پیام آور بهار اســت و دیدن پرستو در خواب نوید و امید و خوشدلی اســت و خواب میمون و مبارکی اســت ... صدای پرستو در خواب صدای دوست عزیز سفر رفته اســت ... اگــر در خواب صدای پرستو شنیدید امــا خودش ra ندیدید از کسی ke او ra دوست دارید و مدتی دور مانده اید خبری خوشحال کننده دریافت می دارید ya از سفر رفته ای نامه می رسد ke شما ra شاد می کــنــد ... اگــر پرستو در خانه شما لانه کــرد عاشق می شوید ya چنان انگیزه شوق آمیزی در زندگی شما پدید می آید ke سر از پا نمی شناسید ... چـنـانـچه لانه خالی پرستو ra در سقف ایوان و اتاق دیدید و در خواب دانستید ke آن اتاق ya ایوان be شما تعلق دارد عشق و محبتی در دل شما ضعف و سستی می گیرد ... ابن سیرین می گوید اگــر کسی در خواب دید ke از دیگری پرستو گرفت نشان آن اســت ke ba عزیزی انس و الفت می گیرد ... be کسی ke دوستش دارد نزدیک می شــود ... خانم ایتانوس معبر یونانی می گــفــت : پرستو سمبل تمام چیزها و حوادث خوبی اســت ke be طور غیر منتظره و ناگهانی در زندگی بیننده خواب ظاهر می شــونــد ... ایــن درست اســت چــون پرستو در پرواز بسیار سریع اســت و در یک لحظه می آید و be درون لانه خود می رود ؛ ایــن سرعت پرواز می تواند نمود خارق عادات در زنگی ما باشند ... اگــر کسی ببیند ke پرستو ra کشت ya پرستوئی در دست داشت و از دستش گریخت و رفت و در هوا ناپدید شده و ya پرستو ra از لانه اش ba چوب و تکان دادن دست راند خوب نـیـسـت و نشان آن اســت ke بیننده خواب امید بزرگی ra از دست می دهد ya بین او و کسی ke زیاد دوستش دارد جدایی می افتد ... از کرمانی نقل اســت ke پرستو در خواب مرد عاقل و خردمند اســت و پرستوی ماده زن ... دیدن جوجه های پرستو در لانه نــیــز همین تعابیر ra دارد و دارای میمنت اســت ... دیدن پرستو خوب اســت ولــی مشاهده تعداد زیادی پرستو در پهنه آسمان ke از سوئی be سوئی پرواز می کـنـنـد حسرت خوردن اســت و مشاهده کامروایی دیگران ... بــرای دختران جوان بهترین خواب ایــن اســت ke ببینند پرستوئی بر سقف اتاق ya ایوان خانه آن ها لانه می کــنــد ... ایــن خواب نوید عشق و ازدواج اســت و همچنان ke آن پرستو لانه سازی می کــنــد کانون گرمی بــرای بیننده خواب تدارک می شــود ... بــرای مردان مجرد و پسران جوان نــیــز دیدن پرستو نوید عشق و ازدواج اســت .

   

  آنلی بیتون مى ‏گوید :

  ۱ـ دیدن پرستو در خواب ؛ نشانه آرامش و هماهنگی بین اعضای خانواده اســت .

  ۲ـ دیدن پرستوی زخمی ya مرده در خواب ؛ نشانه گرفتار غم و نومیدی شدن اســت .

   

  اچ میلر مى‏ گوید :

  اگر در خواب پرواز پرستویى ra ببینید ؛ یعنى در عشقتان موفق مى ‏شوید ... شنیدن صداى پرستو در خواب ؛ نشانه‏ ى شنیدن اخبار خوش اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE