تعبیر خواب پرده

 

 • تعبیر خواب پرده
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پرده » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پرده

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  هر ke پرده در خواب دید بر در آویخته ؛ اگــر تنگ اســت و اگــر ستبر ؛ غم و اندوه اســت و ترس و بیم در کارها ... اگــر پرده بر در سرائی بزرگ بیند ؛ ya بر در مسجد ya در میان بازار غم و اندوه بود و ترس عظیم .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  اگر ببیند پرده ضایع شــد ؛ دلیل ke خداوندش از غم و اندوه فرج یابد و از ترس و بیم ایمن شــود و چــون پرده بیند و معروف نبود ؛ غم و اندوه صعب تر اســت ؛ اگــر معروف بود آسانتر اســت .

   

  جابر مغربی می گوید :

  پرده نو پادشاه ra نیکو اســت و رعیت ra بد بود و پرده کهنه be هــمــه حال نیکو نباشد .

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  معبران عموما پرده ra خوب ندانسته اند ولــی دیدن پرده در خواب be طور مطلق نمی تواند بد باشد زیــرا پرده ستر اســت و چــه بسا پوشاننده عیوب باشد ... دیدن پرده کهنه در هــر وضعی خوب نـیـسـت و غم و اندوه ra خبر می دهد ... پرده نو نــیــز غم و اندوه اســت ba ایــن تفاوت ke بزرگ نـیـسـت و می توانید ba آن مبارزه کنید و از دل برانید ... اگــر پرده ra در اماکن عمومی مشاهده کنیم ؛ مثلا در خواب ببینیم ke در خیابان پرده آویخته اند خواب شما از یک ناراحتی عمومی خبر می دهد ... حادثه ای ke هــمــه مردم ra ناراحت و اندوهگین می کــنــد ... اگــر بیننده خواب ببیند ke پرده اش سوخت ya پاره شــد گویای آنست ke در روزهای آینده از غم و رنج رهایی می یابد ... کنار زدن پرده هم رفع حلال اســت be اندازه همان مقدار پارچه ke پرده ra کنار می زنیم ... پرده آویختن و پرده نصب کردن فراهم آوردن موجبات کدورت و ملال اســت ... اگــر پرده ra در خانه خودتان می آویزید بــرای خود دردسر درست می کنید و چـنـانـچه پرده ra در خانه دیگری نصب می نـمـایـیـد بــرای دیگران ناراحتی be وجود می آورید .

   

  یوسف نبی علیه السلام می گوید :

  دیدن پرده دزدیدن زیادتی دولت باشد .

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱- مشاهده‏ ى پرده در خواب ؛ بیانگر آن اســت ke ba افراد خودخواهى ملاقات مى ‏کنید .

  ۲- اگــر در خواب پرده ‏هاى کثیف و پاره ra دیدید ؛ بیانگر اختلاف و مشاجره اســت .

  ۳- مشاهده‏ ى پرده‏ هاى پر نقش و نگار در خواب ؛ be ایــن معناست ke در زندگى be مادیات مى ‏پردازید .

  ۴- اگــر دخترى در خواب مشاهده کــنــد ke پرده‏ ى اتاقش پر نقش و نگار و زیبا اســت ؛ be ایــن معناست ke همسرى ثروتمند پیدا خواهد کــرد .

  ۵- دیدن پرده در خواب ؛ نشانه دیدارکنندگانی اســت ke شما ra ناراحت و نگران می کـنـنـد .

  ۶- دیدن پرده های کثیف در خواب ؛ دلالت بر دعواهایی ننگین و شرم آور دارد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE