تعبیر خواب پرده داری

 

 • تعبیر خواب پرده داری
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پرده داری » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پرده داری

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  اگر کسی در خواب دید ؛ پرده داری می کــرد ؛ دلیل اســت حاجتی ke دارد روا گردد و عزتش زیاد شــود .

   

  جابر مغربی می گوید :

  اگر ببیند پرده داری پادشاه مصلح عادل می کــرد ؛ دلیل ke وی be صلاح و be خیر گراید و مال حلال یابد ... اگــر ببیند پرده داری پادشاه ظلم می کــرد ؛ دلیل ke be فساد مایل شــود و مال حرام یابد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE