تعبیر خواب پرتقال

 

 • تعبیر خواب پرتقال
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پرتقال » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پرتقال

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  دیدن پرتقال در خواب شیرینی و کامروائی است . پرتقال میوه ای است خوش عطر و خوش بو که به چشم نیز خوش می آید در این صورت نمی تواند در خواب بد باشد . معبران کهن در مورد پرتقال چیزی ننوشته اند اما به یقین کام است و فرزند خوب است ، اگر مقدار زیادی پرتقال داشته باشید مالی است که نصیب شما می شود و اگر تعدادی پرتقال داشته باشید فرزندان شما هستند . پرتقال لک دار و لهیده خوب نیست چون از بیماری و گرفتاری یکی از فرزندان شما صحبت می کند و اگر فرزند ندارید بی تردید یکی از عزیزان شما نزدیک است بیمار شود یا مختصر گرفتاری پیدا می کند . دیدن پرتقال کال و سبز خوب نیست و بهتر است که پرتقال خیلی زرد و رسیده در خواب ببینید . اگر در خواب دیدید که پرتقال می خرید موردی برای انتخاب پیش می آید که شما ناگزیر می شوید چیزهایی یا کسانی را بر دیگران امتیاز بدهید و این کار را خیلی آسان انجام می دهید . اگر در خواب دیدید که پرتقال می فروشید یک معامله پولی می کنید . اگر درخت پرتقال در خانه داشتید خوب است چون خانواده را گرد خود جمع می کنید بخصوص اگر آن درخت پر بار باشد . اگر پاکت پرتقال شما پاره شد و پرتقال ها روی زمین پخش شدند حادثه ای موجب تفرقه می شود و کسانی از اطراف شما پراکنده می گردند و هر یک به طرفی می روند و اگر دیدید که پرتقال ها را از روی زمین جمع می کنید یا از درخت می کنید خوب است چون موجب اجتماع عزیزان خود می شوید و همه را در کانونی گرد می آورید به هر حال دیدن پرتقال در خواب شیرینی کام است مخصوصا اگر ترش نباشد که ترشی در خواب خوب نیست .

   

  لیلا برایت مى ‏گوید :

  دیدن پرتقال در خواب ، نشان ‏دهنده‏ ى آن است که روزهاى خوشى پیش رو دارید . اگر در خواب ببینید که از درخت پرتقال مى ‏چینید ، به این معناست که شادیتان به غم مبدل مى ‏شود .

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  خوردن پرتقال در خواب ، بیانگر به خطر افتادن سلامتى است . اگر دخترى در خواب ببیند پرتقالى به دست دارد ، به این معناست که همسرى به دلخواه خود پیدا مى ‏کند . خریدن پرتقال در خواب ، بیانگر آن است که در عشقتان موفق نمى‏ شوید . اگر در خواب خود را مشغول فروختن پرتقال ببینید ، بیانگر روابطى پاک و صمیمى با افراد است . اگر در خواب مشغول پوست گرفتن پرتقال باشید ، به معنى جدایى از نزدیکانتان است .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE