تعبیر خواب پرتقال

 

 • تعبیر خواب پرتقال
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پرتقال » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پرتقال

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  دیدن پرتقال در خواب شیرینی و کامروائی اســت ... پرتقال میوه ای اســت خوش عطر و خوش بو ke be چشم نــیــز خوش می آید در ایــن صورت نمی تواند در خواب بد باشد ... معبران کهن در مورد پرتقال چیزی ننوشته اند امــا be یقین کام اســت و فرزند خوب اســت ؛ اگــر مقدار زیادی پرتقال داشته باشید مالی اســت ke نصیب شما می شــود و اگــر تعدادی پرتقال داشته باشید فرزندان شما هستند ... پرتقال لک دار و لهیده خوب نـیـسـت چــون از بیماری و گرفتاری یکی از فرزندان شما صحبت می کــنــد و اگــر فرزند ندارید بی تردید یکی از عزیزان شما نزدیک اســت بیمار شــود ya مختصر گرفتاری پیدا می کــنــد ... دیدن پرتقال کال و سبز خوب نـیـسـت و بهتر اســت ke پرتقال خیلی زرد و رسیده در خواب ببینید ... اگــر در خواب دیدید ke پرتقال می خرید موردی بــرای انتخاب پیش می آید ke شما ناگزیر می شوید چیزهایی ya کسانی ra بر دیگران امتیاز بدهید و ایــن کار ra خیلی آسان انــجـام می دهید ... اگــر در خواب دیدید ke پرتقال می فروشید یک معامله پولی می کنید ... اگــر درخت پرتقال در خانه داشتید خوب اســت چــون خانواده ra گرد خود جمع می کنید بخصوص اگــر آن درخت پر بار باشد ... اگــر پاکت پرتقال شما پاره شــد و پرتقال ها روی زمین پخش شدند حادثه ای موجب تفرقه می شــود و کسانی از اطراف شما پراکنده می گردند و هــر یک be طرفی می روند و اگــر دیدید ke پرتقال ها ra از روی زمین جمع می کنید ya از درخت می کنید خوب اســت چــون موجب اجتماع عزیزان خود می شوید و هــمــه ra در کانونی گرد می آورید be هــر حال دیدن پرتقال در خواب شیرینی کام اســت مخصوصا اگــر ترش نباشد ke ترشی در خواب خوب نـیـسـت .

   

  لیلا برایت مى ‏گوید :

  دیدن پرتقال در خواب ؛ نشان ‏دهنده‏ ى آن اســت ke روزهاى خوشى پیش رو دارید ... اگــر در خواب ببینید ke از درخت پرتقال مى ‏چینید ؛ be ایــن معناست ke شادیتان be غم مبدل مى ‏شود .

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  خوردن پرتقال در خواب ؛ بیانگر be خطر افتادن سلامتى اســت ... اگــر دخترى در خواب ببیند پرتقالى be دست دارد ؛ be ایــن معناست ke همسرى be دلخواه خود پیدا مى ‏کند ... خریدن پرتقال در خواب ؛ بیانگر آن اســت ke در عشقتان موفق نمى‏ شوید ... اگــر در خواب خود ra مشغول فروختن پرتقال ببینید ؛ بیانگر روابطى پاک و صمیمى ba افراد اســت ... اگــر در خواب مشغول پوست گرفتن پرتقال باشید ؛ be معنى جدایى از نزدیکانتان اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE