تعبیر خواب پدر

 

 • تعبیر خواب پدر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پدر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پدر

   

  لوک اویتنهاو می گوید :

  پدر : نیکبختی

  پدر در حال مرگ : شرمساری

  پدر شدن : تحولات

   

  لیلا برایت مى‏ گوید :

  دیدن پدر در خواب براى دختران ؛ be ایــن معناست ke بــایــد در کارهایشان دقت بیشترى انــجـام دهند و براى پسران ؛ بیانگر آن اســت ke دچار اختلاف و درگیرى خواهند شــد .

   

  آنلی بیتون مى ‏گوید :

  ۱ـ اگــر در خواب پدر خود ra ببینید ؛ علامت آن اســت ke ba مشکلی در زندگی مواجه می شوید ... مشکل شما حل نمی شــود مگر ba فرد عاقلی مشورت کنید .

  ۲ـ اگــر خواب پدر خود ra ببینید ke پیش تر مرده اســت ؛ علامت آن اســت ke کارهای شما be سختی پیش خواهد رفت .

  ۳ـ اگــر دختری خواب پدر خود ra ببیند ke پیش تر مرده اســت ؛ نشانه آن اســت ke نامزدش او ra فریب می دهد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE