تعبیر خواب پدر مقدس

 

 • تعبیر خواب پدر مقدس
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پدر مقدس » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پدر مقدس

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱ـ اگــر در خواب ببینید پدر مقدس شده اید ؛ نشانه آن اســت ke توطئه هایی بــرای نابودی شما در حال چیده شدن اســت .

  ۲ـ اگــر پدر مقدس ra در حال عبادت ببینید ؛ نشانه آن اســت ke ba فریب و چاپلوسی ؛ قربان دامی خواهید شــد و از ایــن حیله ها پــس از اسارت متحیر خواهید ماند .

  ۳ـ اگــر زنی جوان در خواب ببیند ke ba پدر مقدس مشغول حرف زدن اســت ؛ نشانه آن اســت ke در مقابل چرب زبانی های حیله گرانه تسلیم خواهد شــد و ba ایــن کار be شهرت خود لطمه خواهد زد ... امــا اگــر در خواب ببیند ke ba پدر مقدس ازدواج می کــنــد ؛ ba وجود فقر و بدبختی و وسوسه های درونی آبروی خود ra حفظ خواهد کــرد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE