تعبیر خواب پا

 

 • تعبیر خواب پا
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پا » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پا

   

  حضرت دانیال (ع) می گوید :

  اگر کسی ببیند یک پای او بریده بود ya شکسته ؛ دلیل ke نیمه مال او از وی ضایع گردد ... اگــر هــر دو پای بریده ya شکسته ببیند ؛ دلیل ke جمله مالش برود ya خود بمیرد ... و معبران گویند : اگــر شخصی هــر دو پای خود ra بریده ya شکسته ببیند ؛ دلیل ke be سفر رود ... اگــر دید پای او آهنین ya مسین اســت ؛ دلیل ke عمرش دراز اســت و مالش باقی ماند ... اگــر دید ke پایش آبگینه اســت ؛ دلیل ke عمرش زود سپری شــود و مالش ماند ؛ زیــرا ke آبگینه ra بقا و قوت نبود ... اگــر دید پایش شل و مبتلا شده بود ؛ دلیل اســت بر سستی و ضعف حال او ؛ be آن چــه طلب کــنــد از خیر و شر .

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  اگر صالحی ببیند ke پایش شل شده اســت دلیل اســت بر زیادی دین او ... اگــر ببیند پاهای او be رسن بسته بود ؛ دلیل ke از کسی منفعتی be وی رسد ... اگــر ببیند پایش نبود و be چوب ra می رفت ؛ دلیل ke اعتماد بر کسی کــنــد ke از آن کس وفا نیابد ... اگــر کسی عامل پادشاه بیند هــر دو پای او بریده اســت ؛ دلیل ke از عمل معزول گردد و مالش تلف شــود ... اگــر دید پای او آهنین اســت ؛ دلیل ke مالش زیاده شــود ... اگــر دید پایش سیمین بود و کعبش زرین ؛ همین دلیل کــنــد ... اگــر ببیند پای او در بند بود ؛ دلیل ke او ra زیانی رسد ... اگــر ببیند پای او be ستونی بسته اســت ؛ ایــن تاویل بهتر اســت ... اگــر دید پای او در دامی گرفتار شده اســت و ya در جایی فرو رفته اســت ؛ دلیل ke در مکر و حیلتی گرفتار شــود ؛ be قدر آن ke پای وی در آن سخت شده اســت ... اگــر دید پای وی در جایگاهی ya در گودی بلغزید ؛ دلیل اســت ke از کار دین و دنیا بازماند ؛ ya کسی سخنی بدو گوید ؛ ke از آن رنجور گردد ... اگــر ببیند پای بر ستوری همی جنبانید ؛ دلیل اســت بر غایت طلب آن کار ke می جوید .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  هر دو پای be تاویل ؛ پدر و مادر باشد و هــر ضعف و نقصانی ke در پا بیند ؛ همین دلیل بر پدر و مادر کــنــد ... اگــر ببیند پای بسیار داشت ؛ دلیل ke be سفر رود ... اگــر درویش اســت ؛ توانگر شــود و دیدن پیش پای خود ؛ دلیل زینت مرد اســت و حصول مال و طاعت ke کرده اســت .

   

  جابر مغربی می گوید :

  اگر ببیند ke پای او چــون پای شتران ya پای گاو اســت ؛ دلیل ke قوت و مالش زیاد شــود ... اگــر دید ke پای او چــون پای اسب اســت ya پای خر ؛ دلیل ke قوت و جاه او افزون شــود ... اگــر پای خود چــون پای درندگان بیند ؛ وی ra چیزی حرام حاصل شــود ... اگــر پای خود ra چــون چنگال مرغان بیند ؛ دلیل بر قوت کسب معیشت او بود و بر دشمن ظفر یابد .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع)‌ می فرمایند :

  دیدن پا در خواب بر هفت وجه است

  اول : عیش وعشرت

  دوم : عمر

  سوم : سعی و تلاش کردن

  چهارم : طلب مال

  پنجم : قوت و نیرومندی

  ششم : سفر

  هفتم : زن

   

  لوک اویتنهاو می گوید :

  پا : سلامتی و نیکبختی

  پای کوچک : تنگدستی

  پای مجروح : غم و غصه

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱ـ دیدن پای خود در خواب ؛ علامت نومیدی و مغلوب اراده دیگری شدن ؛ اســت .

  ۲ـ دیدن پای دیگران در خواب ؛ نشانه آن اســت  که ba سختی از حقوق خود دفاع می کنید و be مقامی بالاتر در زندگی دست می یابید .

  ۳ـ اگــر خواب ببینید پای خود ra می شویید ؛ نشانه آن اســت ke اجازه می دهید تا دیگران شما ra فریب بدهند .

  ۴ـ اگرخواب ببینید پایتان درد می کــنــد ؛ علامت آن اســت ke دچار مشکلات خانوادگی دست و پاگیر و حقیری خواهید شــد .

  ۵ـ اگــر خواب ببینید پای شما ملتهب و متورم اســت ؛ علامت آن اســت ke ba جدا شدن از خانواده خود ؛ تغییراتی در زندگی و کار خواهید داد .

   

  لیلا برایت مى ‏گوید :

  اگر در خواب پاى خود ra بیش از اندازه بزرگ دیدید ؛ be ایــن معناست ke be زودى ملکى خواهید خرید ... اگــر در خواب پاى خود ra بیش از اندازه لاغر دیدید ؛ یعنى کارهاى سختى پیش رو دارید ... اگــر در خواب ببینید ke پایتان فلج شده ؛ be ایــن معناست ke بــایــد بیشتر مراقب خود باشید ... شکستن پا در خواب ؛ نشانه ‏ى وقوع اتفاقات ناگوار اســت .

   

  مؤلف می گوید :

  دیدن پای فلج و ناتوان مربوط می شــود be شغل شخص یعنی مشکلی در شغل شخص پدیدار خواهد شــد ایــن در صورتی اســت ke خواب بین ؛ شاغل باشد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE