تعبیر خواب پا

 

 • تعبیر خواب پا
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پا » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پا

   

  حضرت دانیال (ع) می گوید :

  اگر کسی ببیند یک پای او بریده بود یا شکسته ، دلیل که نیمه مال او از وی ضایع گردد . اگر هر دو پای بریده یا شکسته ببیند ، دلیل که جمله مالش برود یا خود بمیرد . و معبران گویند : اگر شخصی هر دو پای خود را بریده یا شکسته ببیند ، دلیل که به سفر رود . اگر دید پای او آهنین یا مسین است ، دلیل که عمرش دراز است و مالش باقی ماند . اگر دید که پایش آبگینه است ، دلیل که عمرش زود سپری شود و مالش ماند ، زیرا که آبگینه را بقا و قوت نبود . اگر دید پایش شل و مبتلا شده بود ، دلیل است بر سستی و ضعف حال او ، به آن چه طلب کند از خیر و شر .

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  اگر صالحی ببیند که پایش شل شده است دلیل است بر زیادی دین او . اگر ببیند پاهای او به رسن بسته بود ، دلیل که از کسی منفعتی به وی رسد . اگر ببیند پایش نبود و به چوب را می رفت ، دلیل که اعتماد بر کسی کند که از آن کس وفا نیابد . اگر کسی عامل پادشاه بیند هر دو پای او بریده است ، دلیل که از عمل معزول گردد و مالش تلف شود . اگر دید پای او آهنین است ، دلیل که مالش زیاده شود . اگر دید پایش سیمین بود و کعبش زرین ، همین دلیل کند . اگر ببیند پای او در بند بود ، دلیل که او را زیانی رسد . اگر ببیند پای او به ستونی بسته است ، این تاویل بهتر است . اگر دید پای او در دامی گرفتار شده است و یا در جایی فرو رفته است ، دلیل که در مکر و حیلتی گرفتار شود ، به قدر آن که پای وی در آن سخت شده است . اگر دید پای وی در جایگاهی یا در گودی بلغزید ، دلیل است که از کار دین و دنیا بازماند ، یا کسی سخنی بدو گوید ، که از آن رنجور گردد . اگر ببیند پای بر ستوری همی جنبانید ، دلیل است بر غایت طلب آن کار که می جوید .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  هر دو پای به تاویل ، پدر و مادر باشد و هر ضعف و نقصانی که در پا بیند ، همین دلیل بر پدر و مادر کند . اگر ببیند پای بسیار داشت ، دلیل که به سفر رود . اگر درویش است ، توانگر شود و دیدن پیش پای خود ، دلیل زینت مرد است و حصول مال و طاعت که کرده است .

   

  جابر مغربی می گوید :

  اگر ببیند که پای او چون پای شتران یا پای گاو است ، دلیل که قوت و مالش زیاد شود . اگر دید که پای او چون پای اسب است یا پای خر ، دلیل که قوت و جاه او افزون شود . اگر پای خود چون پای درندگان بیند ، وی را چیزی حرام حاصل شود . اگر پای خود را چون چنگال مرغان بیند ، دلیل بر قوت کسب معیشت او بود و بر دشمن ظفر یابد .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع)‌ می فرمایند :

  دیدن پا در خواب بر هفت وجه است

  اول : عیش وعشرت

  دوم : عمر

  سوم : سعی و تلاش کردن

  چهارم : طلب مال

  پنجم : قوت و نیرومندی

  ششم : سفر

  هفتم : زن

   

  لوک اویتنهاو می گوید :

  پا : سلامتی و نیکبختی

  پای کوچک : تنگدستی

  پای مجروح : غم و غصه

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱ـ دیدن پای خود در خواب ، علامت نومیدی و مغلوب اراده دیگری شدن ، است .

  ۲ـ دیدن پای دیگران در خواب ، نشانه آن است  که با سختی از حقوق خود دفاع می کنید و به مقامی بالاتر در زندگی دست می یابید .

  ۳ـ اگر خواب ببینید پای خود را می شویید ، نشانه آن است که اجازه می دهید تا دیگران شما را فریب بدهند .

  ۴ـ اگرخواب ببینید پایتان درد می کند ، علامت آن است که دچار مشکلات خانوادگی دست و پاگیر و حقیری خواهید شد .

  ۵ـ اگر خواب ببینید پای شما ملتهب و متورم است ، علامت آن است که با جدا شدن از خانواده خود ، تغییراتی در زندگی و کار خواهید داد .

   

  لیلا برایت مى ‏گوید :

  اگر در خواب پاى خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید ، به این معناست که به زودى ملکى خواهید خرید . اگر در خواب پاى خود را بیش از اندازه لاغر دیدید ، یعنى کارهاى سختى پیش رو دارید . اگر در خواب ببینید که پایتان فلج شده ، به این معناست که باید بیشتر مراقب خود باشید . شکستن پا در خواب ، نشانه ‏ى وقوع اتفاقات ناگوار است .

   

  مؤلف می گوید :

  دیدن پای فلج و ناتوان مربوط می شود به شغل شخص یعنی مشکلی در شغل شخص پدیدار خواهد شد این در صورتی است که خواب بین ، شاغل باشد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE