تعبیر خواب پا

تعبیر خواب پا

مجموعه: تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب پا
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پا » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پا

   

  حضرت دانیال (ع) می گوید :

  اگر کسی ببیند یک پای او بریده بود یا شکسته ، دلیل که نیمه مال او از وی ضایع گردد . اگر هر دو پای بریده یا شکسته ببیند ، دلیل که جمله مالش برود یا خود بمیرد . و معبران گویند : اگر شخصی هر دو پای خود را بریده یا شکسته ببیند ، دلیل که به سفر رود . اگر دید پای او آهنین یا مسین است ، دلیل که عمرش دراز است و مالش باقی ماند . اگر دید که پایش آبگینه است ، دلیل که عمرش زود سپری شود و مالش ماند ، زیرا که آبگینه را بقا و قوت نبود . اگر دید پایش شل و مبتلا شده بود ، دلیل است بر سستی و ضعف حال او ، به آن چه طلب کند از خیر و شر .

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  اگر صالحی ببیند که پایش شل شده است دلیل است بر زیادی دین او . اگر ببیند پاهای او به رسن بسته بود ، دلیل که از کسی منفعتی به وی رسد . اگر ببیند پایش نبود و به چوب را می رفت ، دلیل که اعتماد بر کسی کند که از آن کس وفا نیابد . اگر کسی عامل پادشاه بیند هر دو پای او بریده است ، دلیل که از عمل معزول گردد و مالش تلف شود . اگر دید پای او آهنین است ، دلیل که مالش زیاده شود . اگر دید پایش سیمین بود و کعبش زرین ، همین دلیل کند . اگر ببیند پای او در بند بود ، دلیل که او را زیانی رسد . اگر ببیند پای او به ستونی بسته است ، این تاویل بهتر است . اگر دید پای او در دامی گرفتار شده است و یا در جایی فرو رفته است ، دلیل که در مکر و حیلتی گرفتار شود ، به قدر آن که پای وی در آن سخت شده است . اگر دید پای وی در جایگاهی یا در گودی بلغزید ، دلیل است که از کار دین و دنیا بازماند ، یا کسی سخنی بدو گوید ، که از آن رنجور گردد . اگر ببیند پای بر ستوری همی جنبانید ، دلیل است بر غایت طلب آن کار که می جوید .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  هر دو پای به تاویل ، پدر و مادر باشد و هر ضعف و نقصانی که در پا بیند ، همین دلیل بر پدر و مادر کند . اگر ببیند پای بسیار داشت ، دلیل که به سفر رود . اگر درویش است ، توانگر شود و دیدن پیش پای خود ، دلیل زینت مرد است و حصول مال و طاعت که کرده است .

   

  جابر مغربی می گوید :

  اگر ببیند که پای او چون پای شتران یا پای گاو است ، دلیل که قوت و مالش زیاد شود . اگر دید که پای او چون پای اسب است یا پای خر ، دلیل که قوت و جاه او افزون شود . اگر پای خود چون پای درندگان بیند ، وی را چیزی حرام حاصل شود . اگر پای خود را چون چنگال مرغان بیند ، دلیل بر قوت کسب معیشت او بود و بر دشمن ظفر یابد .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع)‌ می فرمایند :

  دیدن پا در خواب بر هفت وجه است

  اول : عیش وعشرت

  دوم : عمر

  سوم : سعی و تلاش کردن

  چهارم : طلب مال

  پنجم : قوت و نیرومندی

  ششم : سفر

  هفتم : زن

   

  لوک اویتنهاو می گوید :

  پا : سلامتی و نیکبختی

  پای کوچک : تنگدستی

  پای مجروح : غم و غصه

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱ـ دیدن پای خود در خواب ، علامت نومیدی و مغلوب اراده دیگری شدن ، است .

  ۲ـ دیدن پای دیگران در خواب ، نشانه آن است  که با سختی از حقوق خود دفاع می کنید و به مقامی بالاتر در زندگی دست می یابید .

  ۳ـ اگر خواب ببینید پای خود را می شویید ، نشانه آن است که اجازه می دهید تا دیگران شما را فریب بدهند .

  ۴ـ اگرخواب ببینید پایتان درد می کند ، علامت آن است که دچار مشکلات خانوادگی دست و پاگیر و حقیری خواهید شد .

  ۵ـ اگر خواب ببینید پای شما ملتهب و متورم است ، علامت آن است که با جدا شدن از خانواده خود ، تغییراتی در زندگی و کار خواهید داد .

   

  لیلا برایت مى ‏گوید :

  اگر در خواب پاى خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید ، به این معناست که به زودى ملکى خواهید خرید . اگر در خواب پاى خود را بیش از اندازه لاغر دیدید ، یعنى کارهاى سختى پیش رو دارید . اگر در خواب ببینید که پایتان فلج شده ، به این معناست که باید بیشتر مراقب خود باشید . شکستن پا در خواب ، نشانه ‏ى وقوع اتفاقات ناگوار است .

   

  مؤلف می گوید :

  دیدن پای فلج و ناتوان مربوط می شود به شغل شخص یعنی مشکلی در شغل شخص پدیدار خواهد شد این در صورتی است که خواب بین ، شاغل باشد .

   

  برچسب‌ها, ,

   

  کلمات کلیدی : اگر دیدن ـ هر پا (ع) (ع)‌  که « تعبیر » ، آبگینه آن آنلی آهنین ابراهیم اتفاقات اجازه ادامه اراده از اسب است است اول اعتماد افزون امام اندازه او اویتنهاو اگر اگرخواب این با بازماند باشد باشید باقی بالاتر باید ببیند ببینید بدهند بدو بر برای برایت برود بریده بزرگ بسته بسیار بقا بلغزید بمیرد بن بند به بهتر بود بیتون بیش بیشتر بین بیند تا تاویل تعبیر تغییراتی تلاش تلف تنگدستی پای توانگر جابر جاه جایگاهی جایی جدا جعفر جمله جنبانید جوید حاصل حال حرام حصول حضرت حقوق حقیری حیلتی خانواده خانوادگی خر خرید خواب خواهد خواهید خود خیر داد دارید داشت دامی دانیال در دراز درد درندگان درویش دست دشمن دفاع دلیل دنیا دهید دو دچار دید دیدن دیدید دین دیگران دیگری را رسد رسن رفت رفته رنجور رو رود زرین زن زندگی زود زودى زیاد زیاده زیادی زیانی زیرا زینت ستوری ستونی سخت سختى سختی سخنی سستی سعی سفر سفر هفتم سلامتی سپری سیرین سیمین شاغل شتران شخص شخصی شد شدن شده شر شغل شل شما شود شویید شکستن شکسته صادق صالحی صورتی ضایع ضعف طاعت طلب ظفر عامل علامت عمر سوم عمرش عمل عیش غایت غصه غم فرمائید فرمایند فرو فریب فلج قدر قوت لاغر لوک لیلا مؤلف مادر مال مال پنجم مالش ماند مبتلا متورم مجروح محمد مراجعه مراقب مربوط مرد مرغان مسین مشاهده مشکلات مشکلی مطلب معبران معزول معناست معیشت مغربی مغلوب مقامی ملتهب ملکى منفعتی مى مى‏ مکر می ناتوان ناگوار نبود نشانه نقصانی نومیدی نیابد نیرومندی ششم نیمه نیکبختی پای هر هفت همی همین و وجه وعشرت دوم وفا وقوع وی پا پا پادشاه پاهای پاى پاگیر پای پایتان پایش پدر پدیدار پیش چنگال چه چوب چون چیزی کار کارهاى کردن چهارم کرده کرمانی کس کسب کسی کعبش کند کنید که کوچک گاو گردد گرفتار گودی گوید گویند یا یابد یابید یعنى یعنی یک ‏ى ‏گوید …

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب پا”

  دیدگاه ها بسته شده اند.