تعبیر خواب پا

تعبیر خواب پا

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب پا
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پا » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پا

   

  حضرت دانیال (ع) می گوید :

  اگر کسی ببیند یک پای او بریده بود یــا شکسته ؛ دلیل کــه نیمه مال او از وی ضایع گردد ... اگــر هــر دو پای بریده یــا شکسته ببیند ؛ دلیل کــه جمله مالش برود یــا خود بمیرد ... و معبران گویند : اگــر شخصی هــر دو پای خود را بریده یــا شکسته ببیند ؛ دلیل کــه بــه سفر رود ... اگــر دید پای او آهنین یــا مسین اســت ؛ دلیل کــه عمرش دراز اســت و مالش باقی ماند ... اگــر دید کــه پایش آبگینه اســت ؛ دلیل کــه عمرش زود سپری شــود و مالش ماند ؛ زیــرا کــه آبگینه را بقا و قوت نبود ... اگــر دید پایش شل و مبتلا شده بود ؛ دلیل اســت بر سستی و ضعف حال او ؛ بــه آن چــه طلب کــنــد از خیر و شر .

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  اگر صالحی ببیند کــه پایش شل شده اســت دلیل اســت بر زیادی دین او ... اگــر ببیند پاهای او بــه رسن بسته بود ؛ دلیل کــه از کسی منفعتی بــه وی رسد ... اگــر ببیند پایش نبود و بــه چوب را می رفت ؛ دلیل کــه اعتماد بر کسی کــنــد کــه از آن کس وفا نیابد ... اگــر کسی عامل پادشاه بیند هــر دو پای او بریده اســت ؛ دلیل کــه از عمل معزول گردد و مالش تلف شــود ... اگــر دید پای او آهنین اســت ؛ دلیل کــه مالش زیاده شــود ... اگــر دید پایش سیمین بود و کعبش زرین ؛ همین دلیل کــنــد ... اگــر ببیند پای او در بند بود ؛ دلیل کــه او را زیانی رسد ... اگــر ببیند پای او بــه ستونی بسته اســت ؛ ایــن تاویل بهتر اســت ... اگــر دید پای او در دامی گرفتار شده اســت و یــا در جایی فرو رفته اســت ؛ دلیل کــه در مکر و حیلتی گرفتار شــود ؛ بــه قدر آن کــه پای وی در آن سخت شده اســت ... اگــر دید پای وی در جایگاهی یــا در گودی بلغزید ؛ دلیل اســت کــه از کار دین و دنیا بازماند ؛ یــا کسی سخنی بدو گوید ؛ کــه از آن رنجور گردد ... اگــر ببیند پای بر ستوری همی جنبانید ؛ دلیل اســت بر غایت طلب آن کار کــه می جوید .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  هر دو پای بــه تاویل ؛ پدر و مادر باشد و هــر ضعف و نقصانی کــه در پا بیند ؛ همین دلیل بر پدر و مادر کــنــد ... اگــر ببیند پای بسیار داشت ؛ دلیل کــه بــه سفر رود ... اگــر درویش اســت ؛ توانگر شــود و دیدن پیش پای خود ؛ دلیل زینت مرد اســت و حصول مال و طاعت کــه کرده اســت .

   

  جابر مغربی می گوید :

  اگر ببیند کــه پای او چــون پای شتران یــا پای گاو اســت ؛ دلیل کــه قوت و مالش زیاد شــود ... اگــر دید کــه پای او چــون پای اسب اســت یــا پای خر ؛ دلیل کــه قوت و جاه او افزون شــود ... اگــر پای خود چــون پای درندگان بیند ؛ وی را چیزی حرام حاصل شــود ... اگــر پای خود را چــون چنگال مرغان بیند ؛ دلیل بر قوت کسب معیشت او بود و بر دشمن ظفر یابد .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع)‌ می فرمایند :

  دیدن پا در خواب بر هفت وجه است

  اول : عیش وعشرت

  دوم : عمر

  سوم : سعی و تلاش کردن

  چهارم : طلب مال

  پنجم : قوت و نیرومندی

  ششم : سفر

  هفتم : زن

   

  لوک اویتنهاو می گوید :

  پا : سلامتی و نیکبختی

  پای کوچک : تنگدستی

  پای مجروح : غم و غصه

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱ـ دیدن پای خود در خواب ؛ علامت نومیدی و مغلوب اراده دیگری شدن ؛ اســت .

  ۲ـ دیدن پای دیگران در خواب ؛ نشانه آن اســت  که بــا سختی از حقوق خود دفاع می کنید و بــه مقامی بالاتر در زندگی دست می یابید .

  ۳ـ اگــر خواب ببینید پای خود را می شویید ؛ نشانه آن اســت کــه اجازه می دهید تــا دیگران شما را فریب بدهند .

  ۴ـ اگرخواب ببینید پایتان درد می کــنــد ؛ علامت آن اســت کــه دچار مشکلات خانوادگی دست و پاگیر و حقیری خواهید شــد .

  ۵ـ اگــر خواب ببینید پای شما ملتهب و متورم اســت ؛ علامت آن اســت کــه بــا جدا شدن از خانواده خود ؛ تغییراتی در زندگی و کار خواهید داد .

   

  لیلا برایت مى ‏گوید :

  اگر در خواب پاى خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید ؛ بــه ایــن معناست کــه بــه زودى ملکى خواهید خرید ... اگــر در خواب پاى خود را بیش از اندازه لاغر دیدید ؛ یعنى کارهاى سختى پیش رو دارید ... اگــر در خواب ببینید کــه پایتان فلج شده ؛ بــه ایــن معناست کــه بــایــد بیشتر مراقب خود باشید ... شکستن پا در خواب ؛ نشانه ‏ى وقوع اتفاقات ناگوار اســت .

   

  مؤلف می گوید :

  دیدن پای فلج و ناتوان مربوط می شــود بــه شغل شخص یعنی مشکلی در شغل شخص پدیدار خواهد شــد ایــن در صورتی اســت کــه خواب بین ؛ شاغل باشد .

   

  برچسب‌ها, ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب پا”

  دیدگاه ها بسته شده اند.